Đảng bộ Quân sự huyện Quỳ Hợp: Những đột phá tạo chuyển biến

Thứ sáu - 22/05/2020 16:28
Đảng bộ quân sự huyện Quỳ Hợp đã tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả các khâu đột phá về "Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu", đột phá "Tạo chuyển biến vững chắc về kỷ luật”, đột phá về "Tổ chức biên chế và cải cách hành chính” xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Quân sự huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn và năng lực công tác đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Song song với đó, Đảng ủy Quân sự huyện đã thường xuyên kiện toàn cấp ủy các cấp đủ số lượng, nâng cao chất lượng và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách, đề cao tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng, xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu.

BCHQS HUYỆN 1
Các đồng chí trong BCHQS huyện 100% tham gia học Nghị quyết các cấp

Đồng thời, tích cực đổi mới phương pháp, tác phong công tác, lề lối làm việc; chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và thực hiện cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.
Các chi bộ trực thuộc, cá nhân từng đảng viên xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các nội dung học tập phù hợp với nhiệm vụ và đăng ký thực hiện các nội dung đột phá gắn với xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị và LLVT huyện vững mạnh toàn diện. 
Tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả các khâu đột phá về "Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu", đột phá "Tạo chuyển biến vững chắc về kỷ luật”, đột phá về "Tổ chức biên chế và cải cách hành chính” xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Chủ động xây dựng, rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống kế hoạch, quyết tâm chiến đấu phòng thủ; kế hoạch ứng phó thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và tổ chức luyện tập thuần thục theo các phương án, sẵn sàng lực lượng, phương tiện khi có tình huống xảy ra. 
Chú trọng tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, phương pháp cho đội ngũ cán bộ trực tiếp đảm nhiệm công tác huấn luyện; thường xuyên có sự đổi mới sáng tạo, bám sát phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, sát với từng đối tượng, yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, với kết quả kiểm tra huấn luyện hằng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 80% đạt khá, giỏi. 
Chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) vững mạnh rộng khắp theo đúng Luật DQTV, đảm bảo đúng quy định, đủ số lượng, chất lượng đạt tỷ lệ 1,6% dân số; Tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV đạt 24% (đạt và vượt chỉ tiêu quy định); lực lượng dự bị động viên được đăng ký, quản lý chặt chẽ, sắp xếp vào các đơn vị; Thực hiện đào tạo sỹ quan dự bị, tổ chức huấn luyện đạt 100% quân số theo quy định của trên. 

BCHQS HUYEN 3
Lực lượng DQTV vững mạnh, rộng khắp, đạt tỷ lệ 1,6% dân số toàn huyện

Hầu hết cán bộ, chiến sĩ Dân quân, tự vệ đều được huấn luyện sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị kỹ thuật trong biên chế, nâng cao khả năng cơ động.
Đồng thời, phát huy vai trò lãnh đạo trong xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, thực hiện chức trách và nền nếp, chế độ sinh hoạt và nâng cao chất lượng công tác; quán triệt, thực hiện nghiêm túc Quyết định về tổ chức biên chế, cải cách hành chính và bảo đảm an toàn các hoạt động của LLVT huyện.
Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Quân sự huyện đã phối hợp làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong quy hoạch, quản lý và sử dụng đất quốc phòng; lãnh đạo duy trì nghiêm lượng dự trữ vật chất hậu cần sẵn sàng chiến đấu và bảo đảm hậu cần cho các nhiệm vụ của LLVT huyện; bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn cho bộ đội; xây dựng bếp nuôi quân giỏi, đơn vị quản lý quân nhu tốt; thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng dịch, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội, không để dịch bệnh xảy ra, bảo đảm quân số khỏe đạt trên 99%; phối hợp thực hiện tốt công tác khám tuyển công dân nhập ngũ và tuyển sinh quân sự hàng năm. Đẩy mạnh tăng gia, lao động sản xuất nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.
Chỉ đạo thực hiện tốt Cuộc vận động "Quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí trang bị tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; bảo đảm đầy đủ vũ khí trang bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các hoạt động của LLVT huyện; đồng thời, thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, đăng ký, quản lý, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị theo đúng quy định Chủ động phối hợp với các ngành chức năng tham mưu triển khai, thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội cho các đối tượng. 
Bên cạnh việc thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức huấn luyện, diễn tập chiến đấu trị an, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn...Đảng ủy quân sự huyện tích cực tham gia thực hiện tốt công tác dân vận, luôn giữ tốt mối quan hệ với nhân dân địa phương, giúp nhân dân phát triển kinh tế, nhất là trong xây dựng nông thôn mới như:  làm đường giao thông, khám chữa bệnh, tặng quà, đồng thời khéo léo tuyên truyền, vận động bà con chấp hành đúng chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Các anh đi đến đâu cũng được cấp uỷ, chính quyền địa phương ủng hộ, người dân tin tưởng làm theo.
Phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn dân về công tác quốc phòng, an ninh; thực hiện tốt công tác tuyển quân hằng năm đạt 100% chỉ tiêu, gắn tuyển quân với tạo nguồn cán bộ địa phương và nguồn quân nhân dự bị; tham mưu, chỉ đạo tổ chức diễn tập các cấp đạt kết quả tốt, đặc biệt là làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công cuộc diễn tập KVPT huyện năm 2019 đạt kết quả xuất sắc. Đặc biệt khi có tình huống xảy ra đã kịp thời điều chỉnh, bổ sung các phương án ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai bảo đảm sát với tình hình thực tế và phối hợp với các lực lượng làm nòng cốt, xung kích tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt đất trên địa bàn, giúp đỡ nhân dân ổn định đời sống. 

BCHQS HUYEN 2
Xây dựng lực lượng vũ trang huyện ngày càng vững mạnh

Bằng nhiều chủ trương, giải pháp đột phá Đảng ủy quân sự huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo LLVT huyện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đề ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc được cấp ủy, chính quyền địa phương; Bộ tư lệnh Quân khu 4 và UBND tỉnh, Huyện khen thưởng. Phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ quân sự huyện và Lực lượng vũ trang huyện nêu cao ý chí, quyết tâm khắc phục khó khăn hoàn tành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu mà đại hội Đảng bộ quân sự lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
Đây là cơ sở để Đảng ủy quân sự huyện tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền QPTD vững mạnh, xây dựng KVPT huyện ngày càng vững chắc; không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT huyện đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, góp phần xây dựng huyện Quỳ Hợp mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng, an ninh.

Tác giả bài viết: Phan Giang

Nguồn tin: Quyhop.gov.vn:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập59
  • Máy chủ tìm kiếm12
  • Khách viếng thăm47
  • Hôm nay3,815
  • Tháng hiện tại228,207
  • Tổng lượt truy cập24,125,145
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây