Tên TTHC

Thủ tục cho thuê đất, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh không qua đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Mức độ 2
Ngày ban hành 20/08/2019
Cơ quan cập nhật TTHC UBND huyện Quỳ Hợp
Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành UBND huyện Quỳ Hợp
CQ trực tiếp thực hiện Phòng Tài nguyên và Môi trường
Trình tự thực hiện Bước 1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại Trung tâm giao dịch một cửa cấp huyện.Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần.Trung tâm giao dịch một cửa cấp huyện kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ, lập phiếu biên nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho UBND cấp huyện.Bước 2. Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định; Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa, tham mưu về việc xác định giá đất và ban hành quyết định cho thuê đất. Cụ thể:a) Về xác định giá đất:- Đối với thửa đất hoặc khu đất thực hiện dự án đã được xác định giá đất trong Bảng giá đất được UBND tỉnh ban hành, nhưng có giá trị dưới 20 tỷ đồng:+ Phòng Tài nguyên và Môi trường có văn bản, kèm theo các giấy tờ quy định tại gửi Chi cục Thuế để xác định giá đất cho thuê.+ Trong thời hạn không quá 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ do phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện chuyển đến; Chi cục Thuế căn cứ mức giá đất trong Bảng giá đất do UBND tỉnh ban hành và hệ số điều chỉnh giá đã được UBND tỉnh phê duyệt để xác định giá đất cho thuê và chịu trách nhiệm gửi văn bản xác định giá đất cho thuê cho phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.- Đối với thửa đất hoặc khu đất thực hiện dự án đã được xác định giá đất trong Bảng giá đất được UBND tỉnh ban hành, nhưng có giá trị lớn hơn 20 tỷ đồng hoặc trường hợp phải xác định giá đất không theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá:+ Tham mưu UBND cấp huyện có văn bản, kèm hồ sơ theo các Khoản: 2, 3 và 5 Điều 8 Quy định này, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để xác định giá đất cho thuê.+ Trong thời hạn không quá 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ do UBND cấp huyện chuyển đến, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, tiến hành xác định giá đất cụ thể, xây dựng phương án giá đất trình Hội đồng thẩm định giá đất xét duyệt.+ Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện trình UBND tỉnh ban hành quyết định trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh họp thông qua.+ UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt giá đất và gửi Quyết định phê duyệt giá đất cho các sở, ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường.b) Về tham mưu UBND cấp huyện ban hành quyết định cho thuê đất- Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND cấp huyện ban hành Quyết định cho thuê đất theo quy định.- Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện ban hành Quyết định cho thuê đất và gửi Quyết định cho thuê đất cho các phòng, ban có liên quan và hộ gia đình, cá nhân được thuê đất.2. Xác định đơn giá cho thuê đất:- Trong thời hạn không quá 03 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định thuê đất của UBND cấp huyện, Văn bản xác định giá đất hoặc Quyết định phê duyệt giá đất của UBND tỉnh; Phòng Tài nguyên và Môi trường chuyển thông tin địa chính đến Chi Cục Thuế để xác định đơn giá thuê đất.- Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Phòng Tài nguyên và Môi trường chuyển đến; Chi cục Thuế xác định đơn giá cho thuê và chịu trách nhiệm gửi văn bản xác định đơn giá thuê đất cho phòng Tài nguyên và Môi trường, hộ gia đình, cá nhân được thuê đất và các đơn vị khác có liên quan (nếu có).3. Về tổ chức thực hiện Quyết định cho thuê đất (ký Hợp đồng thuê đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính, cấp Giấy chứng nhận, giao đất và trao giấy chứng nhận).a) Đối với trường hợp thuê đất nộp tiền hàng năm:- Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản xác định đơn giá thuê đất của Chi cục Thuế; Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm ký Hợp đồng thuê đất với hộ gia đình, cá nhân và chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tại cấp huyện đối với địa phương đã lập lại hệ thống Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2013 (sau đây gọi là Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện) để thực hiện việc đăng ký đất đai và in, viết Giấy chứng nhận.- Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Phòng Tài nguyên và Môi trường chuyển đến, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện hoàn thành việc đăng ký đất đai và in, viết Giấy chứng nhận chuyển cho Phòng Tài nguyên và Môi trường.- Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện chuyển đến, Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND cấp huyện ký Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định. - Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày UBND cấp huyện ký Giấy chứng nhận; Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND cấp xã nơi có đất, các đơn vị và cá nhân có liên quan tổ chức giao đất tại hiện trường và trao Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân; đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai và hồ sơ địa chính theo quy định.b) Đối với trường hợp nộp tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê:- Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Văn bản xác định đơn giá thuê đất của Chi cục Thuế; Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm ký Hợp đồng thuê đất với hộ gia đình, cá nhân và chuyển hồ sơ đến Chi cục Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính.- Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ do Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện chuyển đến, Chi cục Thuế có trách nhiệm xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai và Thông báo cho hộ gia đình, cá nhân biết để thực hiện.Sau khi nhận được Thông báo của Chi cục Thuế, hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.- Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được chứng từ nộp tiền thuê đất của hộ gia đình, cá nhân; Phòng Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện để thực hiện đăng ký đất đai và in, viết giấy chứng nhận.- Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Phòng Tài nguyên và Môi trường chuyển đến, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện hoàn thành việc đăng ký đất đai và in, viết giấy chứng nhận chuyển cho Phòng Tài nguyên và Môi trường.- Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện chuyển đến, Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND cấp huyện ký Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định. - Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày UBND cấp huyện ký, cấp Giấy chứng nhận; Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND cấp xã nơi có đất, các đơn vị và cá nhân có liên quan tổ chức giao đất tại hiện trường và trao Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân; đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai và hồ sơ địa chính theo quy định.
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa UBND huyện.
Thành phần, số lượng hồ sơ 3.1) Thành phần hồ sơ:a). Đơn xin thuê đất; Đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.b). Bản sao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, kèm theo Dự án đầu tư.Trường hợp dự án sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản thì phải có giấy phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và văn bản xác nhận của Quỹ Bảo vệ môi trường về việc đã nộp tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật.c). Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất theo quy định.d). Quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; văn bản của UBND cấp xã xác nhận đã hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng (nếu có) hoặc xác nhận không phải bồi thường, giải phóng mặt bằng.đ). Bản vẽ quy hoạch mặt bằng chi tiết xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kèm theo Quyết định phê duyệt và Biên bản cắm mốc khu đất tại thực địa (nếu có).g). Giấy xác nhận ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư theo quy định.e). Quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp của UBND tỉnh (áp dụng đối với trường hợp hiện trạng là đất được quy hoạch vào mục đích lâm nghiệp).h). Thông báo nộp tiền bảo vệ đất trồng lúa kèm theo hóa đơn nộp tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa (áp dụng đối với trường hợp dự án sử dụng đất trồng lúa).i). Đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 73 Luật đất đai thì hộ gia đình, cá nhân nộp toàn bộ hồ sơ liên quan đến thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất (Hợp đồng chuyển nhượng, chứng từ chi trả tiền cho việc nhận chuyển nhượng và các hồ sơ khác có liên quan).k). Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu.3.2) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết Tối đa 28 ngày làm việc (không kể thời gian xác định giá đất, đơn giá thuê đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính)
Đối tượng thực hiện Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư
Kết quả thực hiện - Quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất .- Giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được giao đất, cho thuê đất.
Lệ phí - Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất: 230.000 đồng. - Lệ phí cấp Giấy chứng nhận:+ Cấp Giấy chứng nhận QSD đất: địa bàn xã, thị trấn 10.000 đồng; địa bàn phường 20.000 đồng.+ Cấp giấy chứng nhận QSH nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất: địa bàn xã, thị trấn 25.000 đồng; địa bàn phường 40.000 đồng.+ Cấp giấy chứng nhận QSD đất và QSH nhà hoặc QSD đất và tài sản gắn liền với đất: địa bàn xã, thị trấn 25.000 đồng; địa bàn phường 60.000 đồng.+ Giấy chứng nhận QSD Đất, QSH nhà ở và tài sản gắn liền với đất: địa bàn xã, thị trấn 50.000 đồng; địa bàn phường 100.000 đồng.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai - Đơn xin giao đất, cho thuê đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT.- Đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo mẫu số 04a/ĐK ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).
Cơ sở pháp lý - Luật Đất đai ngày 29/11/2013.- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai.- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.- Thông tư 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.- Nghị quyết số 47/2016/ NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An quy định phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; lệ phí cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. - Quyết định số 79/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh quy định về việc cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An;- Quyết định 72/2017/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An ngày 28/11/2017 Quy định về trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.- Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về việc cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 79/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh Nghệ An.
Phạm vi áp dụng
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây