Tên TTHC

Giải thể Trung tâm công tác xã hội công lập

Mức độ 2
Ngày ban hành 20/08/2019
Cơ quan cập nhật TTHC UBND huyện Quỳ Hợp
Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan ban hành UBND huyện Quỳ Hợp
CQ trực tiếp thực hiện Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
Trình tự thực hiện - Bước 1. Cơ quan, tổ chức đề nghị giải thể Trung tâm công tác xã hội lập hồ sơ theo quy định. Gửi hồ sơ đến Phòng Nội vụ UBND cấp huyện.
- Bước 2. Phòng Nội vụ tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý , viết giấy hẹn;
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.
- Bước 3. Phòng Nội vụ chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.
- Bước 4. + Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đúng thủ tục), cơ quan, tổ chức thẩm định phải có văn bản thẩm định.
+ Trong thời hạn 25 (hai lăm) ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan, tổ chức thẩm định có văn bản thẩm định, cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định việc tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập ra quyết định tổ chức lại, giải thể. Trường hợp cơ quan hoặc người có thẩm quyền không đồng ý việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thì thông báo bằng văn bản cho cơ quan đề nghị việc tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập biết rõ lý do.
- Bước 5. Cơ quan, tổ chức nhận kết quả tại Phòng Nội vụ và trả kết quả theo cơ chế của UBND cấp huyện.
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.
Thành phần, số lượng hồ sơ 01 bộ hồ sơ bao gồm: (theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 55/2012/NĐ-CP và Điều 7 Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNV) :
- Đề án giải thể Trung tâm công tác xã hội.
- Tờ trình giải thể Trung tâm công tác xã hội và dự thảo quyết định giải thể.
Đề án và tờ trình giải thể gồm những nội dung sau:
+ Sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc giải thể;
+ Phương án xử lý các vấn đề về nhân sự, tổ chức bộ máy, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan;
+ Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có).
- Quy định trách nhiệm của người đứng đầu Trung tâm công tác xã hội và các cá nhân có liên quan đối với việc thực hiện phương án giải thể và thời hạn xử lý.
- Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có).
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đề nghị giải thể Trung tâm công tác xã hội công lập.
Kết quả thực hiện - Quyết định giải thể Trung tâm công tác xã hội của UBND cấp huyện;
Lệ phí
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Cơ sở pháp lý - Nghị định số 55/2012/NĐ-CP, ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.
- Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNV, ngày 10/6/2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội công lập.
Phạm vi áp dụng
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Nội dung yêu cầu
Khoản 3, Điều 3 Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện khi có một trong các điều kiện sau:
a) Không còn chức năng, nhiệm vụ;
b) Ba năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoạt động không có hiệu quả theo đánh giá của cơ quan có thẩm quyền thành lập;
c) Theo yêu cầu sắp xếp về tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập để phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây