Nét đột phá của Luật Lâm nghiệp

Luật Lâm nghiệp năm 2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019, gồm 12 chương, 108 điều quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng; chế biến và thương mại lâm sản. Luật này thay thế Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004.
Sau đây là một số điểm mới mang quan trọng:

1. Mở rộng phạm vi điều chỉnh:
Luật Lâm nghiệp năm 2017 đã mở rộng đến các lĩnh vực chế biến và thương mại, khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế và khẳng định lâm nghiệp là ngành kinh tế - xã hội.
2. Thay thế Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng ở 4 cấp trước đây bằng quy hoạch lâm nghiệp quốc gia:
Theo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004, quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng được lập ở 4 cấp: Trung ương, tỉnh, huyện và xã. Luật Lâm nghiệp 2017 đã có thay đổi rất cơ bản là thay thế quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng ở 4 cấp bằng quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia.
3. Thay đổi về chế định sở hữu rừng:
Luật Lâm nghiệp 2017 đã quy định hai nhóm hình thức sở hữu rừng là: Rừng sở hữu toàn dân do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và rừng sở hữu của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư. Theo đó:
- Nhà nước là đại diện chủ sở hữu đối với rừng thuộc sở hữu toàn dân bao gồm: Rừng tự nhiên; Rừng trồng do Nhà nước đầu tư toàn bộ; Rừng trồng do Nhà nước thu hồi, được tặng cho hoặc trường hợp chuyển quyền sở hữu rừng trồng khác theo quy định.
- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng bao gồm: Rừng do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đầu tư; Rừng được nhận chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế rừng từ chủ rừng khác theo quy định.
4. Quy định chặt chẽ, nghiêm ngặt việc chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên:
Luật Lâm nghiệp khẳng định: “Không chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác, trừ dự án quan trọng quốc gia; dự án phục vụ quốc phòng, an ninh quốc gia; dự án cấp thiết khác được Chính phủ phê duyệt”.
5. Quy định về dịch vụ môi trường rừng:
Luật quy định cụ thể các loại dịch vụ, nguyên tắc chi trả dịch vụ môi trường rừng; đối tượng, hìn thức chi trả và quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng; quyền, nghĩa vụ của bên sử dụng và bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng.
6. Quy định về chế biến và thương mại lâm sản:
Luật danh 1 chương để quy định về chế biến và thương mại lâm sản, trong đó có các nội dung:
- Về chế biến lâm sản (Chính sách phát triển chế biến lâm sản; quy định về chế biến mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng; về quyền và nghĩa vụ của cơ sở chế biến lâm sản; hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam).
- Về thương mại lâm sản (Chính sách phát triển thị trường lâm sản; quyền và nghĩa vụ của cơ sở thương mại lâm sản; quản lý thương mại lâm sản và kinh doanh mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng)
Ngoài những điểm nêu trên, Luật Lâm nghiệp 2017 còn có một số điểm mới khác như: Định nghĩa về rừng được xác định theo 3 tiêu chí: diện tích; chiều cao cây; độ tàn che để phù hợp với thực tiễn Việt Nam và đáp ứng yêu cầu chung của quốc tế. Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng bền vững. Hoạt động khoa học và công nghệ về lâm nghiệp…
Luật Lâm nghiệp là đạo luật đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đến nay đã có 9 văn bản hướng dẫn thi hành (3 Nghị định và 5 Thông tư).
Kính mời quý vị tham khảo Luật Lâm nghiệp tại địa chỉ: http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=126306&Keyword=lu%E1%BA%ADt%20l%C3%A2m%20nghi%E1%BB%87p

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây