Quỳ Hợp làm tốt phong trào thi đua "Dân vận khéo"

Thứ năm - 01/10/2020 03:12
Sau 5 năm thực hiện Đề án 06-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng các mô hình, điển hình, đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo” trong hệ thống chính trị của huyện đã nhiều chuyển biến rõ nét về quan điểm, nội dung và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; công tác vận động quần chúng, công tác quản lý và điều hành của chính quyền các cấp được củng cố và tăng cường; Phong trào thi đua "Dân vận khéo" được các cấp, các ngành, khối dân vận cơ sở, tổ dân vận khối, xóm, bản vào cuộc đồng bộ.
Xác định phong trào thi đua “Dân vận khéo” là một trong những hoạt động trọng tâm và xuyên suốt, phải được thực hiện ở mọi lĩnh vực hoạt động xã hội, trong mọi nhiệm vụ cần thiết của công tác dân vận, hướng đến giải quyết tốt tâm tư nguyện vọng, quyền lợi của Nhân dân. Ngay sau khi có Đề án 06-ĐA/TU ngày 01/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng các mô hình, điển hình, đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo” cấp ủy, chính quyền huyện đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 07/4/2016 về đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Khối Dân vận cơ sở giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 16-NQ/HU ngày 29/7/2016 về năng cao hiệu quả cải cách hành chính công gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, đáp ứng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm nâng cao nhận thức, năng lực trách nhiệm, trình độ, phương pháp, nghệ thuật vận động nhân dân của các cơ quan nhà nước, cán bộ công chức, viên chức đối với công tác dân vận chính quyền trong tình hình mới; đồng thời triển khai thực hiện Phong trào Dân vận khéo gắn việc thực Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đaiọ đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới và chương trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Nhờ đó, công tác dân vận nói chung và Phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn huyện nói riêng đã có nhiều chuyển biến tích cực, công tác quản lý và điều hành của chính quyền các cấp được củng cố và tăng cường; Phong trào thi đua "Dân vận khéo" được các cấp, các ngành, khối dân vận cơ sở, tổ dân vận khối, xóm, bản vào cuộc đồng bộ.
Việc đôn đốc, kiểm tra thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo"  tại cấp ủy, chính quyền các cấp đi vào chiều sâu. Nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị về phong trào thi đua “Dân vận khéo” có nhiều chuyển biến tích cực. Nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng được đổi mới. Đội ngũ cán bộ Ban Dân vận, Mặt trận, đoàn thể nhân dân các cấp hướng về cơ sở, tổ dân vận hoạt động đi vào thực chất.

 
1
Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ Chương trình tết vì người nghèo năm 2020
Hiện nay trên địa bàn huyện có 214 Tổ dân vận (100% các khối, xóm, bản). Tại các tổ dân vận đã chú trọng khâu lựa chọn nội dung để đăng ký thực hiện hàng năm, nhờ đó các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn được đẩy mạnh, hạn chế được những bức xúc, vướng mắc trong nhân dân, tạo sự đồng thuận cao và có sức lan tỏa ở cơ sở, địa phương, đơn vị. Nhiều mô hình, điển hình được các cấp cơ sở phát huy và nhân rộng, nhiều hoạt động trở thành phong trào thi đua thường xuyên, liên tục, rộng khắp. Tính đến nay, toàn huyện có 411 mô hình điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực.
Trên lĩnh vực kinh tế, Mặt trận Tổ quốc huyện, với việc chủ trì phát động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”, trong 5 năm Mặt trận Tổ quốc các cấp đã vận động được 27,311 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 20.000 lượt hộ nghèo, xây dựng và sửa chữa 74 ngôi nhà đại đoàn kết, hỗ trợ sinh kế giúp 415 hộ thoát nghèo bền vững; Đoàn thanh niên với phong trào “tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “xung kích tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc” và “đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Hội Cựu Chiến binh với Phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" đã trở thành nội dung trọng tâm trong công tác của Hội CCB, việc gương mẫu trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo được các hội viên CCB thực hiện có hiệu quả; Hội Nông dân “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng”, đồng thời phát động phong trào “Nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới”. Nhiều địa phương xây dựng các điển hình “Dân vận khéo” trong giải quyết việc làm cho nông dân, chuyển dịch cơ cấu vật nuôi cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá, dồn điền đổi thửa.... Điển hình như: mô hình chăn nuôi trâu, bò, trồng rừng ở Nam Sơn, Châu Hồng, Đồng Hợp, Châu Đình, Châu Thái; nuôi Lợn đen ở Châu Lý, Nam Sơn, Bắc Sơn, Liên Hợp, Châu Thành; nuôi dê ở Hạ Sơn, Liên Hợp, Nam Sơn, Văn Lợi; nuôi ong Châu Quang, Châu Thái, Minh Hợp; trồng cam Minh Hợp, Nghĩa Xuân, Hạ Sơn, Văn Lợi; trồng mía ở Văn Lợi, Hạ Sơn, Châu Đình; sản xuất cam theo chuỗi VietGap tại xã Minh Hợp, Nghĩa Xuân...
Các doanh nghiệp xây dựng điển hình “Dân vận khéo” gắn với thực hiện quy chế dân chủ, sắp xếp lại lao động, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao mức sống của người lao động như Công ty đá YABASHY, DN Long Anh, ND Trung Hải và nhiều số doanh nghiệp thuộc Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa huyện Quỳ Hợp.
“Dân vận khéo” trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị trung chỉ đạo các nội dung liên quan đến vấn đề cải cách hành chính, cải tiến lề lối, tác phong của cán bộ công chức, tiêu biểu có các mô hình “Đẩy mạnh cải cách hành chính thực hiện cơ chế một cửa”Đảng bộ thị trấn, Châu Hồng, Châu Thái, Công an huyện; mô hình “Thực hiện cải cách hành chính, văn hóa công sở cơ quan” của Trung tâm VHTT - TT truyền thông huyện, mô hình "Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công của Công đoàn Trường tiểu học Châu Đình; mô hình "Xây dựng nông thôn mới" tại xã Thọ Hợp; mô hình thực hiện “Quy chế dân chủ” ở Trung tâm y tế huyện;  mô hình "xây dựng đời sống văn hóa, cải cách hành chính, đổi mới tác phong làm việc" tại Cơ quan UBND-HĐND huyện.
Điển hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực văn hoá - xã hội tập trung vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “ngày vì người nghèo”, “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, tham gia các hoạt động uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, khuyến tài và các hoạt động văn hóa, văn nghệ; vận động đồng bào dân tộc thiểu số gìn giữ bản sắc dân tộc. Điển hình như câu lạc bộ văn hóa dân gian ở xóm Sơn Tiến, xã Thọ Hợp, các làng văn hóa Làng Mó, Đột Tân, xã Nghĩa Xuân, xóm Hoa Thành xã Châu Quang, Bản Vi xã Bắc Sơn; tiêu biểu về cá nhân: ông Võ Ngọc Sơn câu lạc bộ Văn học - Nghệ thuật huyện đã có nhiều thành tích trong bảo tồn và phát huy văn hóa bản sắc các dân tộc; ông Sầm Văn Bình, CLB Văn học - Nghệ thuật huyện, trong nghiên cứu và giảng dạy chữ Thái.
2
Lanhc đạo huyện Quỳ Hợp trao nhà Đại đoàn kết cho gia đình người dân có hoàn cảnh khó khăn của địa phương
Phong trào thi đua Dân vận khéo trên lĩnh vực quốc phòng-an ninh của huyện trong thời gian qua tập trung xây dựng hình ảnh người cán bộ CAND “vì dân phục vụ” cũng như coi công tác dân vận vừa là tình cảm vừa là trách nhiệm của anh “Bộ đội Cụ Hồ”. Nhờ đó nhiều mô hình dân vạn khéo đã được xây dựng và duy trì hiệu quả, điển hình như mô hình “Xóm không có tội phạm và tệ nạn xã hội”; mô hình “Dòng họ tiêu biểu không có tội phạm và tệ nạn xã hội”;  "móc khóa bình yên"; mô hình “Tiếng kẻng bình yên” tại các xã Châu Tiến, Châu Hồng, Châu Cường, Châu Lý, Nam Sơn, Châu Lộc, Liên Hợp; mô hình “Đảm bảo ANTT trong việc chăn nuôi trâu bò” tại xã Châu Cường; “Ngày thứ 7 vì dân”, "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân", “Hòm thư tố giác tội phạm” ....
Phong trào Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới cấp ủy các cấp đẩy mạnh công tác "Dân vận khéo" gắn với xây dựng nông thôn mới, với các nội dung cụ thể như: công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm nâng cấp đường nông thôn, thủy lợi nội đồng... Đến nay, toàn huyện có 6 xã, 14 xóm, bản đạt chuẩn NTM; các xã còn lại đạt từ 5 đến 8 tiêu chí; bình quân đạt 10,25 tiêu chí/xã.
Kết quả của phong trào thi đua “Dân vận khéo” 5 năm qua tích cực góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân. Từ đó trở thành lực đẩy, điểm nhấn mới, là tiền đề đưa các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của quần chúng đạt những kết quả mới.

Tác giả bài viết: Lương Huyền

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập47
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm39
  • Hôm nay10,457
  • Tháng hiện tại49,628
  • Tổng lượt truy cập25,211,512
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây