Đảng bộ xã Yên Hợp-chặng đường nhiều dấu ấn

Thứ ba - 12/05/2020 07:37
Với tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Yên Hợp đã phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Từ những kết quả ấn tượng trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Yên Hợp sẽ tiếp tục phát huy sự đoàn kết thống nhất, tập trung trí tuệ, phát huy nội lực, tranh thủ nguồn lực đầu tư từ bên ngoài; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
YEN HOP DAU AN NHIEM KY 1
 BCH đảng bộ xã Yên Hợp nhiệm kỳ qua đã hoàn thành tốt nhệm vụ

Trong nhiệm kỳ qua, phương thức lãnh đạo của Đảng bộ xã Yên Hợp thường xuyên đổi mới theo hướng sát cơ sở. Căn cứ tình hình thực tiễn, Đảng bộ xây dựng kế hoạch cụ thể, ban hành các nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ. Cùng với đó, Đảng ủy đã phân công các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ phụ trách, dự sinh hoạt hàng tháng, quý ở các chi bộ cơ sở. Từ đó, vừa đưa nội dung, hình thức sinh hoạt ở các chi bộ đi vào nền nếp, có chiều sâu, vừa giúp các đồng chí đảng ủy viên nắm chắc tình hình dưới cơ sở, để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp Đảng ủy xã có sự định hướng đúng đắn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành các nghị quyết sát với thực tiễn ở cơ sở; kịp thời tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc.
Ngoài ra, Đảng ủy xã tập trung đổi mới công tác lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Trong nhiệm kỳ, cấp ủy đã làm tốt công tác rà soát, dự kiến nhu cầu, khả năng và xu hướng phát triển của đội ngũ cán bộ chủ chốt, bổ sung quy hoạch cán bộ kịp thời và đúng theo quy định, có chất lượng. Tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc được quan tâm; Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cán bộ đi đào tạo bồi dưỡng trình độ năng cao trình độ lí luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Trong đó: Chuyên môn đại học có 17/22 đồng chí (chiếm 77,3 %); trung cấp có 4 đồng chí (chiếm 22,7%). Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 14 đồng chí chiếm 63,63%; Sơ cấp 7 đồng chí chiếm 32%; Trình độ QLNN 18 đồng chí chiếm 81,81%. Thực hiện kết luận 134 của TW về bố trí sắp xếp công tác cán bộ, Đảng ủy đã từng bước chỉ đạo thực hiện sắp xếp cán bộ kiêm nhiệm các chức vụ theo quy định.  
Đảng ủy xã cũng thường xuyên điều chỉnh, bổ sung và ban hành quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ của chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị. Qua đó xác định rõ mối quan hệ lãnh đạo, quan hệ phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ cụ thể; phân công rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng tổ chức, cá nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm trên tinh thần đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ. Đối với MTTQ và các đoàn thể, Đảng ủy xã lãnh đạo tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tập trung phát triển các thế mạnh của địa phương như kinh tế nông lâm nghiệp, kinh tế hộ gia đình… để góp phần giảm nghèo bền vững...

YEN HOP DAU AN NHIEM KY 3
 Kinh tế hộ gia đình là một thế mạnh ở Yên Hợp

Trong 5 năm qua, Yên Hợp đã đầu tư tu sa và xây dng 25 công trình với tổng trị giá 10.197 triệu đồng. Thực hiện chương trình mục tiêu QG về xây dựng NTM, toàn xã đã huy động được s tin hơn 2,5 tỷ đồng, hơn 35.780m2 đất và 2.742 cây đã được hiến tương đương gần 270 triệu đồng; s ngày công đóng góp ca nhân dân trị giá 72 triệu đồng. Toàn xã hiện đã bê tông hóa được gần 18.430m đường. Hiện tại, Xã đã đạt được 6/19 tiêu chí gồm Quy hoch và thc hin quy hoch; Đin; Ch; Lao động có vic làm; Y tế; An ninh trt t xã hi và 2 xóm về đích NTM. Năm 2020 tỷ lệ  gia đình văn hóa đạt 72% tăng 11% chỉ tiêu NQ; Tất cả các xóm có nhà văn hóa cộng đồng đạt tiêu chuẩn, tăng 10 nhà so với 2015.  Số làng, bản văn hóa đạt 50%; số đơn vị văn hóa đạt 100 % .

YEN HOP DAU AN NHIEM KY 4
Công tác giáo dục luôn được Đảng bộ xã quan tâm, chăm lo

Chính sách xã hội được Đảng ủy, chính quyền địa phương, các ngành đoàn thể và nhân dân chăm lo. Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, dân tộc, miền núi, nhất là đối với người nghèo và các đối tượng chính sách. Đã triển khai xây dựng thành công đài tượng nim lit s vi tng giá tr gn chín trăm triu đồng, hàng năm trích t qu đền ơn đáp nghĩa thăm tng quà các gia đình chính sách vi tng s tin 21 triu đồng, h tr xây dng, sa cha nhà người có công cho hai h vi tng s tin 35 triu đồng. Phi hp vi phòng di dân cp phát bê cái địa phương theo chương trình h tr phát triển sản xuất 135 gm 82 con bê cho 82 h tại các xóm, bản.
Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, cụ thể tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 35,31% năm 2015 xuống còn 21,42% năm 2019 giảm 13,89% chỉ tiêu Nghị quyết. Hàng năm tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3-4 %. Thực hiện tốt việc vận động ủng hộ tết vì người nghèo và xóa nhà tranh tre, tạm bợ trên địa bàn.

YEN HOP DAU AN NHIEM KY 5
Các hoạt động an sinh xã hội luôn được đảng bộ xã Yên Hợp quan tâm

Nhân dân phấn khởi tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Chính là nhờ dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ xã, sự chỉ đạo, quản lý điều hành và tổ chức thực hiện của chính quyền các cấp, các ngành và sự nỗ lực phấn đấu của Nhân dân các dân tộc ở Yên Hợp đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI với nhiều thành tựu đáng phấn khởi. Kinh tế tăng trưởng khá, văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác xây dựng Đảng được thường xuyên chăm lo.
Cùng với đó, công tác nhân sự đại hội cũng hết sức được chú trọng, lựa chọn nhân sự dự kiến đảm bảo các tiêu chí theo hướng dẫn, đúng quy trình. Thông qua đó để các ủy viên ban chấp hành được bầu phải thực sự đủ đức, tài, có uy tín trước nhân dân và sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cán bộ, đảng viên và nhân dân phấn khởi, kỳ vọng về một đại hội đổi mới, thành công.

YEN HOP DAU AN NHIEM KY 2
Các nội dung văn kiện chính trị, công tác nhân sự được đưa về tận các chi bộ để xin góp ý của các đảng viên

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, là nền tảng vững chắc, là động lực, đòn bẩy để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc ở Yên Hợp bước vào nhiệm kỳ mới 2020 - 2025 với quyết tâm xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong đó mục tiêu bao chùm trong nhiệm kỳ mới mà đảng bộ xã hướng đến là phấn đấu đưa Yên Hợp phát triển toàn diện, sớm thoát khỏi xã nghèo và về đích nông thôn mới. 
Mỗi một nhiệm kỳ đại hội là một chặng đường, một mốc son đánh dấu sự trưởng thành, phát triển đi lên của Đảng bộ. Trong 5 năm tới, Đảng bộ nhân dân nghèo Yên Hợp tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, thống nhất, tập trung trí tuệ, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng của địa phương, tranh thủ nguồn lực đầu tư từ bên ngoài; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Tác giả bài viết: Phan Giang

Nguồn tin: Quyhop.gov.vn:

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập32
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm30
  • Hôm nay10,850
  • Tháng hiện tại131,795
  • Tổng lượt truy cập23,620,077
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây