Xã Đồng Hợp xây dựng nền Quốc phòng toàn dân đồng bộ

Thứ ba - 23/12/2014 15:11

Xã Đồng Hợp xây dựng nền Quốc phòng toàn dân đồng bộ

Đồng Hợp là xã vùng núi thấp của Huyện,có 1.986 hộ với 8557 nhân khẩu, trong đó có 454 hộ gồm 1.957 khẩu là người dân tộc thiểu số chiếm 22, 8%, toàn xã còn 2 xóm chưa có điện lưới Quốc gia, đường sá đi lại khó khăn, các phương tiện giao thông còn hạn chế, tỉ lệ hộ nghèo hiện nay là 7, 65 %. Tổng thu nhập nội xã năm 2014 là 160, 284 tỉ đạt 105,6 %. Tổng sản lượng lương thực quy thóc 1.960 tấn đạt 105, 5 %. Thu nhập bình quân đầu người đạt 18. 700.000/ người/ năm.Huấn luyện Dân quân tự vệ sẵn sàng chiến đấu ở Đồng Hợp
 
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của huyện uỷ, HĐND,UBND, UBMTTQ, các ban ngành đoàn thể cấp huyện, Đảng uỷ quân sự huyện. Đặc biệt là sự quan tâm giúp đỡ của Ban CHQS, Công an huyện.
 
Hệ thống chính trị vững mạnh, đội ngũ cán bộ hăng hái nhiệt tình trong công tác, nhất là công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ  quốc phòng, an ninh trong năm qua đã gặt hái được nhiều thành tích,  góp phần vào sự hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của xã nhà. Ngay từ đầu năm Đảng uỷ, HĐND,UBND xây dựng hệ thống kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, an ninh.. Đảng uỷ xã đã ra Nghị quyết chuyên đề về công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Đảng uỷ, Chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả về công tác quốc phòng - an ninh năm 2014. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Xây dựng cơ sở ATLC-SSCĐ vững mạnh, đư­a các tổ chức chính trị  hoạt động xã hội gắn liền với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực về chính trị, văn hoá, kinh tế phát triển ổn định, đời sống nhân dân được nâng lên, thực hiện tốt chính sách hậu phư­ơng quân đội.Tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh.
 
Đảng uỷ, Chính quyền xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều biện pháp tích cực nhằm nâng cao chất lượng giáo dục,  thuyết phục,coi công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ trọng tâm. Đảng uỷ đã thường xuyên tổ chức quán triệt đầy đủ các chỉ thị NQ của Đảng các cấp, trọng tâm là giáo dục lòng yêu nước, yêu chế độ XHCN, các quan điểm của Đảng về quốc phòng - an ninh, tăng cường công tác giáo dục về Chủ nghĩa Mác- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh đặc biệt là. Nghị quyết 8 TW (khoá VIII) của Bộ chính trị về chiến lược an ninh quốc gia;  Nghị quyết TW8 (khoá IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; . Quán triệt và triển khai sâu rộng tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ chính trị về  tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện NQ TW 4. Bằng nhiều hính thức như  Lồng ghép các nội dung giáo dục cụ thể về nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, gắn trách nhiệm tuyên truyền vào các tổ chức đảng, các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội. Từ đó nâng cao được nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên, lực lượng dân quân, DBDV, CAV, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Nâng cao một bước về trình độ lý luận, trình độ nhận thức và tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu thủ đoạn  “DBHB”BLLĐ của các thế lực thù địch. Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, tinh vi và xảo quyệt của kẻ thù.
 
Trên cơ sở đó để xây dựng thế trận lòng dân.  Xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, ATLC - SSCĐ, tạo nền tảng vững chắc cho thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Xây dựng cụm tuyến phòng thủ liên hoàn với khu vực phòng thủ của Huyện. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, lập trường tư tưởng, quan điểm đường lối của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng-an nhinh trong tình hình hiện nay cho cán bộ, Đảng viên, lực lượng dân quân, DBDV, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh đi vào hoạt động có chiều sâu, nhất là trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng-An ninh.
 


Chăm lo công tác thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công
 
Trong năm qua Đảng uỷ, HĐND,UBND đã quan tâm đến công tác quốc phòng-an ninh. Đảng uỷ,HĐND đã đề ra các nghị quyết về lãnh đạo công tác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh  UBND đã có những Chỉ tiêu, kế hoạch, biện pháp và tổ chức thực hiện. Tạo mọi điều kiện bảo đảm kinh phí cho việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh ở địa phương.
 
Các ban ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẻ với ban chỉ huy quan sự xã tổ chức ký kết Chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh và đi vào hoạt động có hiệu quả. Thực hiện tốt cơ chế 02 của Bộ chính trị là “Đảng lãnh đạo, Chính quyền điều hành, cơ quan quân sự, công an phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu”. Trong năm qua được Huyện đánh giá là đơn vị có hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.
 
Công tác kinh tế kết hợp với quốc phòng - an ninh, an ninh - quốc phòng với kinh tế.. Đảng uỷ, HĐND, UBND đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội,  kết hợp quốc phòng - an ninh, trên địa bàn xã đạt được nhiều kết quả phấn khởi. Vận động nhân dân và các doanh nghiệp khai thác những tiềm năng sẵn có trên địa bàn, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp như. Khai thác chế biến đá ốp lát; duy trì và phát triển các x­ưởng mộc dân dụng, sữa chữa ô tô, xe máy và các xưởng gò, rèn ... và phát triển dịch vụ đa ngành nghề, phát huy những mặt mạnh của địa phương, thu hút các nguồn vốn ở ngoài địa phư­ơng, để phát triển dịch vụ thương mại. Đáp ứng với yêu cầu hiện nay và là cơ sở để phục vụ vận chuyển lưu thông hàng hoá, hầm hào. giao thông, sản xuất vũ khí phục vụ quốc phòng khi có chiến sự xẩy ra. Đây là cơ sở để tích luỹ tiềm lực quốc phòng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đảm bảo đời sống nhân dân ổn định và phát triển.
 


Động viên tặng quà Thanh niên trước lúc lên đường nhập ngũ
 
Thường xuyên chăm lo, thực hiện tốt công tác chính  sách  hậu phương  quân đội. Dưới sự  lãnh  đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ. Chính quyền phối hợp với các ngành đoàn thể thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội. Tổ chức triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BQP-BLĐTB&XH- BTC của Bộ Quốc phòng, Bộ lao động thương binh và xã hội, bộ tài chính và Thông tư số 202/2013/BQP của Bộ Quốc Phòng về xác nhận liệt sĩ xác nhận thương binh và những người hưởng chính sách như thương binh.
 
Thực hiện công tác Xây dựng thế trận quốc phòng-an ninh Đảng uỷ, Chính quyền xây dựng hệ thống kế hoạch như. Kế hoạch quốc phòng năm; Kế hoạch xây dựng cơ sở ATLC - SSCĐ;  kế hoạch phòng chống cháy rừng; xây dựng chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng giữa BCH quân sự xã với các ban ngành đoàn thể; Xây dựng kế hoạch giáo dục quốc phòng- an ninh cho đối tượng 5, kế hoạch bảo vệ các ngày lễ lớn trong năm; Kế hoạch phòng chống bảo lụt tìm kiếm cứu nạn…Từ đó chất lượng kế hoạch đúng, sát với yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng trong nhân dân, hướng dẫn các cơ sở vận động nhân dân tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, giải quyết các vấn đề nổi cộm trên địa bàn: Tổ chức hội nghị ký kết với các ban ngành, đoàn thể về phối hợp thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - an ninh đạt kết quả tốt. Phối hợp với MTTQ tổ chức cho các xóm đăng ký “khu dân cư bảo đảm an ninh trật tự” Tổ chức cho nhân dân bỏ phiểu tố giác tội phạm ở 15 xóm bản, tổ chức tuần tra nắm được tình hình và ngăn chặn kịp thời các vụ việc xẩy ra trên địa bàn.
 
Xây dựng lực lương dân quân, dự bị động viên, công an viên, động viên tuyển quân, tổ chức rà soát lực lượng dân quân ở các xóm nắm chắc tình hình chất lượng, số lượng trên cơ sở đó để xây dựng các lực lượng dân quân đảm bảo cả số lượng và chất lượng.
 
 Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền luật NVQS sâu rộng trong nhân dân, nâng cao nhận thức của toàn dân, nhất là lực lượng thanh niên trong độ tuổi SSNN, hiểu sâu sắc và tự giác chấp hành luật NVQS.
 
Đăng ký công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Tổng số 614 người; Đăng ký NVQSD lần đầu cho thanh niên đủ 17 tuổi trong năm là : 62 thanh niên.
 
Công tác Huấn luyện chiến đấu năm 2014 cho lực lượng dân quân nòng cốt. Trư­ớc khi huấn luyện Đảng uỷ, Chính quyền xây dựng kế hoạch giáo dục chính trị, huấn luyện chiến đấu năm 2014, viết đầy đủ giáo án bài giảng. Tổ chức thục luyện giáo án, chuẩn bị thao trường bãi tập, mô hình học cụ đầy đủ, chu đáo, chuẩn bị tốt thao tr­ường bắn  bảo đảm an toàn. Tổng kết huấn luyện chiến đấu được Huyện đánh giá là đơn vị huấn luyện đạt loại khá trong kiểm tra bắn đạn thật.
 
Đăng ký, quản lý, thường xuyên bảo quản, lau chùi VKTB đúng định kỳ bảo đảm vũ khí sẵn sàng chiến đấu cao. Công tác Đảng - Công tác chính trị. Căn cứ Nghị quyết của Đảng uỷ quân sự huyện, phương hướng nhiệm vụ quốc phòng năm 2014 của UBND Huyện Quỳ Hợp. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền vận động giáo dục nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, Đảng uỷ đã ra Nghị quyết về lãnh đạo phát triển kinh tế- xã hội năm 2014 và NQ chuyên đề về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng năm 2014, xây dựng các lực lượng dân quân và DBĐV. Xây dựng kế hoạch  ATLC-SSCĐ đưa các tổ chức hoạt động xã hội gắn liền với nhiệm vụ quốc phòng – an ninh. Năm 2014 ban CHQS xã được Tư Lệnh quân khu 4 tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng và UBND Tỉnh tặng Bằng khen; ban công an được UBND tỉnh tặng bằng khen. Góp phần tích cực vào xây dựng dựng Đảng bộ đạt TSVM, chính quyền và các đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tác giả bài viết: Đình Hiền

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://quyhop.gov.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập61
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm60
  • Hôm nay8,982
  • Tháng hiện tại236,696
  • Tổng lượt truy cập15,863,185
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây