Trả lời các báo Công an Nghệ An, Đời sống và Pháp luật và Thông tin Miền Trung.

Thứ tư - 26/08/2009 23:38
LTS:Sau khi các báo Công an Nghệ An số ra ngày 04/3/2004, Báo Đời sống pháp luật số ra ngày 24/2/2009 và Thông tin Miền trung số ra ngày 3/3/2009 đăng các bài liên quan đến vụ việc đất đai ở Thung Khẳng, xã Châu Lộc của ông Nguyễn Trọng Tân (thường trú tại Khối 4, thị trấn Quỳ Hợp). UBND huyện Quỳ Hợp đã có công văn số 284/UBND-VP ngày 29/4/2009 trả lời. Ban biên tập đăng toàn văn công văn này:
 

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN QUỲ HỢP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 284/UBND - VP

Quỳ Hợp, ngày 29 tháng 4 năm 2009

V/v Trả lời các Báo về vụ việc liên quan đất đai của ông Nguyễn Trọng Tân


                                          Kính gửi: - Thường trực Tỉnh uỷ Nghệ An;

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An;

- Ban Tuyên Giáo Tỉnh uỷ;

- Sở Thông tin và truyền thông tỉnh;

- Ban biên tập: Báo Công an Nghệ An,

Báo Đời sống và pháp luật, Thông tin Miền Trung.


Về vụ việc liên quan đến đất đai ở Thung Khẳng, xã Châu Lộc của ông Nguyễn Trọng Tân (thường trú tại Khối 4, thị trấn Quỳ Hợp) mà các Báo Công an Nghệ An ngày 04/3/2004, Báo Đời sống pháp luật nêu ngày 24/2/2009 và Thông tin Miền trung ngày 3/3/2009 có các bài liên quan. Uỷ ban nhân dân huyện Quỳ Hợp xin được giải trình, làm rõ để Lãnh đạo Thường trực Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh và Ban biên tập các Báo cũng như các phóng viên liên quan được rõ như sau:

1. Về việc Uỷ ban nhân dân huyện Quỳ Hợp thu hồi quyết định cấp đất cho ông Nguyễn Trọng Tân:

Vụ việc này, Uỷ ban nhân dân huyện Quỳ Hợp đã thành lập đoàn liên ngành tiến hành thanh tra, kết luận và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Quỳ Hợp đã có Quyết định số 808/QĐ-CT-TTr ngày 24/6/2004 về việc giải quyết các nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Trọng Tân, Hợp tác xã Tân Thành và Hợp tác xã Hợp Thành. Nội dung các vấn đề Uỷ ban nhân dân huyện kết luận đảm bảo đầy đủ căn cứ pháp lý.

Uỷ ban nhân dân huyện chỉ nêu một số văn bản và giải trình thêm một số vấn đề như sau:

- Ngày 16/11/1996, ông Nguyễn Trọng Tân có ký hợp đồng khoán bảo vệ rừng gây trồng rừng sản xuất số 86/HĐK với Lâm Trường Quỳ Hợp, diện tích 30 ha, tại tiểu khu 289 (theo bản đồ thời điểm năm 1996). Việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của các bên theo thoả thuận trong Hợp đồng giao khoán.

- Ngày 7/5/1998, Uỷ ban nhân dân huyện Quỳ Hợp đã có Quyết định số 39 QSDĐ/97-QĐ-UB cấp 30 ha đất tại tiểu khu 289 cho ông Nguyễn Trọng Tân (thời điểm này, tiểu khu 289 đang thuộc Lâm trường Quỳ Hợp quản lý).

- Ngày 24/2/2004, Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An có Quyết định số 197/QĐ-UB.ĐC về việc thu hồi đất lâm nghiệp của Lâm trường Quỳ Hợp (trong đó có diện tích tiểu khu 289) giao cho địa phương quản lý.

- Ngày 19/3/2004, Uỷ ban nhân dân huyện Quỳ Hợp có Quyết định số 322/QĐ-UB.ĐC về việc thu hồi và tiêu huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang mã số 39 QSDĐ/97-QĐ-UB ngày 07/5/1998 của ông Nguyễn Trọng Tân. Lý do thu hồi: “Giấy chứng nhận QSDĐ không đúng vị trí đất được giao, xã Châu Lộc không có tiểu khu 289”.

Lý do thu hồi đất:

- Giấy chứng nhận QSDĐ không đúng vị trí đất được giao, xã Châu Lộc không có tiểu khu 289.

- Vi phạm quy trình, thủ tục giao đất theo Nghị định 163/CP của Chính phủ”.

- Ngày 17/5/2004, Uỷ ban nhân dân huyện có Quyết định số 591/QĐ-CT về việc thành lập đoàn thanh tra giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Trọng Tân.

- Ngày 24/6/2004, Uỷ ban nhân dân huyện Quỳ Hợp có Quyết định số 808/QĐ-CT-TTr về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Trọng Tân, trong đó có sửa đổi Điều I Quyết định số 322/QĐ-UB.ĐC về lý do thu hồi đất là sai thẩm quyền, sai thủ tục, không phải xã Châu Lộc không có tiểu khu 289 như Quyết định số 322/QĐ-UB.ĐC đã nêu.

Tại Quyết định số 808/QĐ-CT-TTr đã xác định các sai phạm:

+ Uỷ ban nhân dân huyện đã quyết định cấp đất đang thuộc quyền quản lý, sử dụng của Lâm trường cho ông Nguyễn Trọng Tân;

+ Lâm trường Quỳ Hợp đồng ý cho Uỷ ban nhân dân huyện cấp đất đang thuộc quyền quản lý của mình;

+ Ông Nguyễn Trọng Tân đã thực hiện việc quản lý, bảo vệ đất không đúng vị trí được giao.

+ Quyết định 322/QĐ-UB.ĐC ngày 19/3/2004 của Uỷ ban nhân dân huyện Quỳ Hợp xác định xã Châu Lộc không có tiểu khu 289 là sai vì theo bản đồ cũ (trước năm 1999) thì xã Châu Lộc có tiểu khu 289, theo bản đồ năm 1999 thì xã Châu Lộc không có tiểu khu 289.

Tại Quyết định 322/QĐ-UB.ĐC và Quyết định số 808/QĐ-CT-TTr của Uỷ ban nhân dân huyện đã nêu rõ: Giao cho Uỷ ban nhân dân xã Châu Lộc, Phòng Tài nguyên Môi trường xem xét, nếu ông Nguyễn Trọng Tân có nhu cầu sử dụng đất lâm nghiệp thì lập hồ sơ, thủ tục theo quy định tại Nghị định 163/NĐ-CP ngày 16/11/1999 để cấp đất cho ông Tân.

Ông Nguyễn Trọng Tân hoàn toàn nhất trí với nội dung Quyết định số 808/QĐ-CT-TTr của Uỷ ban nhân dân huyện.

2. Về việc ông Nguyễn Trọng Tân ở Khối 4, thị trấn Quỳ Hợp được cấp 5 quyết định giao đất lâm nghiệp tại Châu Lộc, diện tích đất được cấp vượt hạn mức quy định:

Sau khi nhận được Quyết định số 808/QĐ-CT-TTr ngày 24/6/2004 của Uỷ ban nhân dân huyện Quỳ Hợp về việc giải quyết các nội dung khiếu nại của mình, ngày 17/7/2004, ông Nguyễn Trọng Tân đã có đơn đề nghị sớm lập hồ sơ, thủ tục giao đất cho gia đình ông, trong đơn có ghi: “Tôi cho rằng đây là Quyết định cuối cùng và hoàn toàn nhất trí với những nội dung kết luận của ông Chủ tịch UBND huyện tại nội dung 1, 3, 4, 5. Nguyện vọng cuối cùng của tôi là: Đề nghị Chủ tịch UBND huyện sớm giao cho các địa phương, phòng ban có liên quan thuộc UBND huyện lập hồ sơ, thủ tục theo Nghị định 163/CP ngày 16/11/1999 của Chính phủ để gia đình tôi có điều kiện tiếp tục đầu tư…”

Uỷ ban nhân dân huyện đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường xem xét, giải quyết. Phòng Tài nguyên và Môi trường và Uỷ ban nhân dân xã Châu Lộc đã đã xem xét nhất trí, mặc dù ông Nguyễn Trọng Tân không có hộ khẩu thường trú tại địa bàn Châu Lộc nhưng vẫn được làm thủ tục cấp đất 163; diện tích được cấp là 39.5597 m2 vượt quá mức cho phép quy định tại Nghị định 163 là vì ông đã thực tế bảo vệ rừng tại địa bàn xã Châu Lộc từ năm 1996 (khi hợp đồng với Lâm trường).

Hai vùng đất của ông Nguyễn Trọng Tân xin cấp có các con đường, có khe suối chia cắt thành 5 thửa, nên phải cấp 5 giấy chứng nhận QSDĐ (Theo quy định thì không thể cấp chung một giấy chứng nhận QSDĐ với nhiều thửa đất cho hộ gia đình, cá nhân).

Về hồ sơ, thủ tục để cấp đất cho ông Nguyễn Trọng Tân có:

- Đơn ngày 8/10/2004 xin giao tổng diện tích 405220 m2 đất lâm nghiệp tại tờ bản đồ 2, thửa 325, tiểu khu 290, khoảnh 6 và tại tờ bản đồ số 2, số thửa 269, tiểu khu 290, khoảnh 5.

- Uỷ ban nhân dân xã Châu Lộc đã thực hiện đúng các quy định về giao đất lâm nghiệp: Thành lập Hội đồng kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để cùng với Đoàn 205 Xí nghiệp trắc địa bản đồ tiến hành kiểm tra, đo vẽ sơ đồ, theo sự dẫn đạc của các hộ, sau đó lập danh sách niêm yết công khai và làm các thủ tục cấp đất theo quy định.

3. Về việc ông Uỷ ban nhân dân xã Châu Lộc chưa bàn giao được đất thực địa cho ông Nguyễn Trọng Tân:

Tất cả các hộ được giao đất lâm nghiệp tại địa bàn Châu Lộc đã được bàn giao đất thực địa (có biên bản bàn giao). Riêng trường hợp của ông Nguyễn Trọng Tân, trong thời điểm Hội đồng bàn giao đất thực địa của xã đang tiến hành làm việc thì ông Tân không nhận 5 bìa đất đã cấp mà yêu cầu phải cấp và bàn giao đất đúng vị trí mà ông đã hợp đồng bảo vệ năm 1996. Đây là vùng có núi đá, trùng với diện tích mà ông Tân ký hợp đồng bảo vệ với Lâm trường nhưng không phải vùng mà ông Tân thực tế bảo vệ và không phải vùng mà ông Tân xin trong đơn xin cấp đất. Mặt khác, vùng mà ông Tân hợp đồng bảo vệ với Lâm trường, sau khi có Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh thu hồi đất của Lâm trường giao lại cho địa phương quản lý thì diện tích này là vùng núi đá, không cấp đất lâm nghiệp163.

Vấn đề này Uỷ ban nhân dân huyện đã có Công văn số 210/UBND-VP ngày 09/4/2009 giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện và Uỷ ban nhân dân xã Châu Lộc kiểm tra, xử lý các vấn đề liên quan đến việc cấp và giao đất lâm nghiệp đối với ông Nguyễn Trọng Tân.

4. Ý kiến của Uỷ ban nhân dân huyện về vấn đề này:

Vụ việc liên quan đến cấp và giao đất lâm nghiệp cho ông Nguyễn Trọng Tân là vụ việc khá phức tạp. Uỷ ban nhân dân huyện cũng đã giải quyết các vấn đề và các đơn thư của các đối tượng liên quan với trách nhiệm cao và theo đúng quy định của pháp luật.

Để nắm bắt và xử lý vấn đề này, chúng tôi thấy rằng, cần phải làm việc với cả ông Nguyễn Trọng Tân và với Uỷ ban nhân dân huyện Quỳ Hợp. Tuy nhiên, trong thời gian qua, các phóng viên và Ban biên tập các Báo đăng bài về vấn đề này chưa trực tiếp làm việc với Uỷ ban nhân dân huyện Quỳ Hợp.

Trong thời gian tới, Uỷ ban nhân dân huyện Quỳ Hợp mong nhận được sự hợp tác của quý Báo, góp phần giải quyết quyền lợi và nghĩa vụ đối với công dân liên quan và trả lời công luận.

Trên đây là một số nội dung mà Uỷ ban nhân dân huyện Quỳ Hợp giải trình, làm rõ thêm về vụ việc liên quan đến đất đai của ông Nguyễn Trọng Tân, tại Thung Khẳng, xã Châu Lộc. Uỷ ban nhân dân huyện Quỳ Hợp trả lời các Báo Báo Công an Nghệ An, Báo Đời sống và pháp luật, Thông tin Miền Trung và xin báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh và các ban ngành liên quan./.

 

Nơi nhận:

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

- Như trên;

CHỦ TỊCH

- Thường trực Huyện uỷ;

 

- Thường trực HĐND huyện;

 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

(Đã ký)

- Phòng TNMT, Thanh tra huyện;

Cao Văn Chính

- UBND xã Châu Lộc;

 

- Lưu: VT.

 

Tác giả bài viết: Ban biên tập

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập51
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm43
  • Hôm nay1,138
  • Tháng hiện tại447,906
  • Tổng lượt truy cập19,401,590
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây