Đề cương ôn tập phần kiểm tra, sát hoạch tuyển dụng viên chức ĐVSN cấp huyện đợt 2 năm 2020

Thứ ba - 04/08/2020 16:22
Hội đồng xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp cấp huyện thông báo đề cương ôn tập phần kiểm tra, sát hoạch tuyển dụng viên chức ĐVSN cấp huyện đợt 2 năm 2020 như sau:

I. TRUNG TÂM VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ TRUYỀN THÔNG HUYỆN QUỲ HỢP:

1. Vị trí việc làm: Viên chức Kỹ thuật dựng phim.
1.1. Phần Kiến thức chung:
- Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2011 của Quốc hội khóa 12.
- Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Quốc hội khóa 13.
- Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT - BTTTT - BNV ngày 27/7/2010 của  liên Bộ Thông tin & Truyền thông và Bộ Nội vụ về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm VHTT&TT.
- Quyết định số 3374/2019/QĐ-UBND ngày 27/8/2019 của UBND tỉnh Nghệ An về việc thành lập Trung tâm VHTT&TT Quỳ Hợp.
- Luật Xuất bản (Luật số 30/2004/QH11 ngày 03/12/2004 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). 
- Lut Công nghệ thông tin (Luật số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). 
- Thông tư số 14/2010/TT-BTTTT ngày 29/6/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông “Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28-8-2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet”.
- Thông tư số 21/2011/TT-BTTTT ngày 13/7/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT ngày 31/12/2008 hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí và Quyết định số 28/2002/QĐ-BVHTT ngày 21/11/2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành Quy chế xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử của các cơ quan, tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam.
- Thông tư số 33/2011/TT-BTTTT, ngày 01/11/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Quy định chi tiết việc cấp Giấy phép hoạt động báo chí điện tử, Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử. .
- Thông tư 46/2017/TT-BTTTT.
1.2. Phần chuyên môn nghiệp vụ:
- Kỹ năng viết tin, bài, phóng sự, phỏng vấn báo in.
- Phân loại tin, phóng sự, chuyên đề.
- Sắp xếp khuôn hình theo sự kiện.
- Các quy trình quay phim.
- Thành thạo kỹ năng quay phim cơ bản đối với các thể loại phim có nội dung không phức tạp hoặc quay theo từng cảnh, từng phân đoạn của một bộ phim dài đạt chất lượng kỹ thuật.
- Thực hiện đúng giải pháp kỹ thuật, ý đồ nghệ thuật, sáng tạo của đạo diễn trong quá trình xây dựng tác phẩm.
- Thực hiện công tác bảo quản phim, băng hình và dữ liệu lưu trữ theo quy chế, quy định.
- Thực hiện nghiêm chỉnh nội quy, quy chế, nguyên tắc hoạt động công tác quay phim của đơn vị.
- Phương pháp làm tin, bài phóng sự Phát thanh - Truyền hình.
- Nguyên tắc để viết tin các trang báo điện tử/website.
- Sản xuất các chương trình PT - TH.
- Kiến thức tư duy tổng hợp.
- Đạo đức nghề nghiệp.
2. Vị trí việc làm: Viên chức Huấn luyện viên Thể thao.
2.1. Phần Kiến thức chung:
- Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2011 của Quốc hội khóa 12.
- Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT - BTTTT - BNV ngày 27/7/2010 của  liên Bộ Thông tin & Truyền thông và Bộ Nội vụ về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm VHTT&TT.
- Quyết định số 3374/2019/QĐ-UBND ngày 27/8/2019 của UBND tỉnh Nghệ An về việc thành lập Trung tâm VHTT&TT Quỳ Hợp.
- Lut Công nghệ thông tin (Luật số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). 
- Nghị quyết số 08-NQ/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ thể dục thể thao đến năm 2020”.
2.2. Phần chuyên môn nghiệp vụ:
- Xây dựng và tham gia xây dựng, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm, chương trình trọng điểm về phát triển thể dục thể thao trong huyện để trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định tổ chức, quản lý việc thực hiện các văn bản đó; tham gia ý kiến các văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực có liên quan.
- Xây dựng và tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, biện pháp hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy quản lý Nghành và các tổ chức xã hội về TDTT; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra cơ sở việc thực hiện sau khi được phê duyệt.
- Xây dựng và tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, biện pháp quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ TDTT trong huyện.
- Phối hợp các đơn vị liên quan soạn thảo các chế độ, chính sách, quy chế, chức danh - tiêu chuẩn cán bộ - công chức, các danh hiệu vinh dự TDTT.
- Trực tiếp tổ chức tìm kiếm, đào tạo, luyện tập, tham gia đi đấu và phát triển phong trào TDTT cơ sở các môn Điền kinh, thể thao dân tộc, bơi, trò chơi dân gian.
- Quản lý bộ máy vi tính, khai thác có hiệu quả dụng cụ, trang thiết bị, vật tư được giao bằng văn bản.
II. TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN QUỲ HỢP
Vị trí việc làm: Viên chức Giáo vụ.
1. Phần Kiến thức chung:
- Thông tư số: 42/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 20/10/2015 Quy định về đào tạo trình độ sơ cấp.
- Thông tư số: 43/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 20/10/2015 Quy định về đào tạo thường xuyên.
- Thông tư số: 43/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 28/12/2016 Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng Quy định tại điều 14-QĐ số 61/2015 của Chính phủ và chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm.
- Thông tư số: 41/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 20/10/2015 Quy định về sử dụng, bồi dưỡng chuẩn hóa, bồi dưỡng nâng cao đối với Nhà giáo dạy trình độ sơ cấp.
- Thông tư số: 57/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/12/2015 Quy định về điều lệ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp.
- Luật Giáo dục sửa đổi số 44/2009/QH12 của Quốc hội n­ước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/12/2009.
- Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014 của Quốc hội nư­ớc CHXHCN Việt Nam thông qua, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 .
- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012.
- Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập, Thông tư­ số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hư­ớng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ- CP.
- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
- Thông tư­ liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV ngày 19 tháng 10 năm 2015 việc sát nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp -  H­ướng nghiệp công lập cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thư­ờng xuyên; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục th­ường xuyên.
- Thông tư­ số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hư­ớng dẫn chế độ làm việc của giáo viên dạy nghề.
- Thông tư­ số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.
- Thông t­ư số 28/2009/BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông.
- Quyết định số 01/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02 tháng 01 năm 2007 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thư­ờng xuyên.          
- Quyết định số 1511/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về việc thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục th­ường xuyên huyện Quỳ Hợp.                 
2. Phần chuyên môn nghiệp vụ:

- Nội dung cơ bản chương trình Toán học THPT.

- Phương pháp giảng dạy môn Toán học.

- Giải bài tập môn Toán học THPT.

III. TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN QUỲ HỢP
Vị trí việc làm: Viên chức Khuyến nông và Phát triển nông thôn.
1. Phần Kiến thức chung:
- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2011 của Quốc hội khóa 12.
- Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 Luật viên chức số 58/2010/QH12.
- Nghị định 29/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 8/5/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện.

- Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 của UBND huyện Quỳ Hợp quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện.

- Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của UBND huyện Quỳ Hợp quy định chức năng nhiệm vụ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Quỳ Hợp.

- Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương tình mục tiêu Quốc giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

- Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 của HĐND tỉnh Nghệ An về quy định một số mức kinh phí sự nghiệp từ nguồn NSNN thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Thông tư số 18/2017/TT-BTTNT ngày 9/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.
- Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phủ phê duyệt Chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015 định hướng đến năm 2020.
- Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý sử dụng đất trồng lúa.
- Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

- Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về Bộ tiêu chí Quốc gia về Nông thôn mới.

- Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
- Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm.
- Quyết định 490/QĐ-TTg  ngày 07/5/2018 về việc phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020.

- Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 về việc phê duyệt Đề án Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2030.

- Quyết định số 2209/QĐ-BĐH ngày 13/6/2019 về việc ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ Ban Điều hành Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2030.

2. Phần chuyên môn nghiệp vụ:

- Kiến thức chuyên môn về Khuyến nông, Phát triển nông thôn và dịch vụ.

- Những điều kiện xung quanh liên quan ngành Nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp bền vững.

- Chương trình Ocop.

- Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 2016-2020.

- Chương trình bố trí dân cư.

- Những tiêu chí nông thôn mới liên quan đến ngành nông nghiệp.

Tác giả bài viết: Admin

Nguồn tin: Quyhop.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập38
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm31
  • Hôm nay4,205
  • Tháng hiện tại172,810
  • Tổng lượt truy cập24,069,748
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây