Tuyên giáo Quỳ Hợp trong dòng chảy lịch sử 90 năm Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Thứ tư - 29/07/2020 10:34
90 năm qua, cùng với ngành Tuyên giáo cả ngành Tuyên giáo huyện Quỳ Hợp đã luôn sát cánh cùng Đảng bộ huyện nhà không ngừng vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, có vị trí xứng đáng và đạt nhiều thành tựu quan trọng đáng tự hào trong toàn bộ hoạt động của Đảng bộ.
57 năm (1963-2020) qua cùng với sự lớn mạnh, trưởng thành của Đảng bộ huyện, ngành Tuyên giáo huyện nhà đã trải qua không ít những khó khăn thách thức do những tác động từ tình hình thế giới, trong nước và khu vực. Song, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, trực tiếp là các thế hệ lãnh đạo Ban Tuyên giáo qua các thời kỳ gồm 19 Trưởng Ban: Đồng chí Hà Văn Chuyên (1963 - 1967); đồng chí Võ Công Mộc (1967-1969); đồng chí Lê Văn Năm (1969-1971); đồng chí Mạc Văn Cần (1971-1972); đồng chí Lê Văn Mơng (1972-1973); đồng chí Trương Văn Cảnh (1973-1974); đồng chí Lộc Văn Đạo (1974-1976); đồng chí Lang Thị Liên (1976-1977); đồng chí Bùi Văn Tri (1977-1979); đồng chí Lang Vi khuyến (1979-1982); đồng chí Vi Xuân Tuyết (1982-1986); đồng chí Vi Khắc Xinh (1986-1989); đồng chí Hồ Sỹ Đồng (1989-199); đồng chí Lương Quang Kình (1991-1996); đồng chí Nguyễn Thị Hồng (1996- 2000); đồng chí Thân Quang Vinh (2001-2015); đồng chí Nguyễn Tiến Cảnh (2015-2017); đồng chí Trần Văn Tuấn (2018- nay), Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương trong từng giai đoạn lịch sử, tham mưu đắc lực cho Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề ra nhiều hình thức, phương pháp hoạt động linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn, làm tốt công tác động viên, tuyên truyền, giáo dục nhân dân nâng cao nhận thức, củng cố lòng tin vào đường lối đổi mới của Đảng.
57namtuyengiao
Huyện ủy Quỳ Hợp
Ban Tuyên huyện từng bước được củng cố, kiện toàn về tổ chức và ngày càng khẳng định vững chắc vai trò tiên phong trong tham mưu giúp cấp ủy thực hiện các lĩnh vực chính trị tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương. Đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo từ huyện đến cơ sở không ngừng phát triển và trưởng thành, dạn dày trong đấu tranh cách mạng, hòa mình trong quần chúng nhân dân, luôn kiên định chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ngày càng kiện toàn và nâng cao chất lượng, phương pháp, trực tiếp cung cấp những thông tin thời sự có tính định hướng về những vấn đề thời sự trong huyện, tỉnh, trong nước và quốc tế; các quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gương người tốt, việc tốt, khích lệ xoá đói giảm nghèo làm giàu chính đáng, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và tình cảm đối với Đảng, phát huy dân chủ, phát huy sức mạnh nội lực đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá quê hương, đất nước. Công tác thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tiếp tục được đổi mới và nâng cao, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các phòng trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng nông thôn mới xây dựng quê hương Quỳ Hợp giàu đẹp, văn minh. Ban Tuyên giáo các xã, thị trấn, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cũng đã tham mưu nhiều giải pháp đổi mới công tác tư tưởng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng trước yêu cầu mới. 
57nambantuyengiao1
Báo cáo viên Huyện ủy, Cộng tác viên dư luận xã hội dâng hương, dâng hoa và báo công Bác ở Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn


Đặc biệt trong những năm gần đây việc tham mưu chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đem lại hiệu quả trong thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020, nhiều việc làm tốt, cách làm hay, phong trào hiệu quả đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị. Giai đoạn 2016-2019 Quỳ Hợp vinh dự có 01 trong 12 mô hình điển hình được Thủ Tướng Chính phủ tặng Bằng khen, năm 2020 có 02 trong 30 mô hình điển hình cấp tỉnh... đó là những kết quả từ sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ làm công tác Tuyên giáo đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
Các đơn vị chủ chốt trong khối khoa giáo như Phòng Giáo dục- Đào tạo, Phòng văn hoá -Thông tin, Phòng kinh tế hạ tầng, Phòng Tài Nguyên - Môi trường, Phòng LĐTBXH, Phòng Y tế, Trung Tâm Y tế, Trung Tâm Chính trị, Trung tâm văn hóa- thể thao và Truyền thông, Trung tâm giáo dục thường cuyên, giáo dục nghề nghiệp, Trung tâm viễn thông, Bưu điện, Trang thông tin điện tử của Huyện, Bản tin nội, CLB văn hóa - văn nghệ của huyện, .... đã có nhiều cống hiến hết sức quan trọng cho ngành Tuyên giáo huyện nhà góp phần cùng Đảng bộ huyện thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị, kinh tế văn hóa, xã hội của địa phương.
Hệ thống thông tin, truyền thông các cấp luôn là lực lượng đi đầu, kịp thời đưa tin các hoạt động KT - XH, quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông như xe lưu động, băng rôn khẩu hiệu, các trạm truyền thanh cơ sở thường xuyên phát thanh, tuyên truyền các hoạt động chính trị của huyện đến tận khối, xóm. Chỉ đạo treo, mắc hệ thống Panô tuyên truyền trên trục đường chính của huyện.
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được đẩy mạnh và ngày càng nâng cao về chất lượng, số lượng; bình quân mỗi năm có khoảng 70 lớp bồi dưỡng chính trị cho các cán bộ, đảng viên được mở cho khảng 8 nghìn học viên tham gia. Tại các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, giáo dục chính trị tư tưởng ở Trung tâm chính trị huyện ngày càng được nâng cao chất lượng, các học viên tham gia tập huấn tại trung tâm đều có ý thức học tập tốt. Các giảng viên được phân công trực tiếp lên lớp đều có ý thức trách nhiệm cao, đầu tư soạn giáo án chu đáo, một số giảng viên đã tích cực chủ động áp dụng phương pháp mới, đưa công nghệ thông tin, những phương tiện trực quan vào giảng dạy, kích thích được tinh thần học tập của học viên.
Công tác giáo dục và đào tạo, Y tế, Dân số KHHGĐ&TE, đào tạo nghề thường xuyên được chăm lo, chất lượng, dạy và học ngày càng được nâng lên; tỷ lệ học sinh giỏi huyện, tỉnh, học sinh đậu tốt nghiệp ở các cấp học ngày càng cao, phong trào xây dựng xã hội học tập đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe SSKHHGĐ&TE ngày càng được đẩy mạnh. Công tác quản lý nhà nước về khoa học công nghệ và môi trường có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng huyện điểm văn hóa - miền núi Quỳ Hợp ngày càng phát triển.
Trải qua 57 năm phấn đấu và trưởng thành ngành Tuyên giáo huyện Quỳ Hợp đã góp phần làm dày thêm trang sử vẻ vang của truyền thống Ngành Tuyên giáo của tỉnh Nghệ An và Tuyên giáo cả nước, bồi đắp niềm tự hào, tin yêu cho các thế hệ cán bộ làm công tác Tuyên giáo của Đảng. Nhưng cũng để chúng ta thẳng thắn nhìn nhận về vai trò trách nhiệm lớn lao của mình trước Đảng, trước Nhân dân. 
Thời gian tới tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến, phức tạp, khó lường; đất nước bên cạnh những thuận lợi, thời cơ lớn sẽ xuất hiện nhiều khó khắn, thách thức gay gắt hơn. Để tiếp tục phát huy những thành tựu đat được, nghêm túc khắc phục những tồn tại hạn chế, thời gian tới công tác Tuyên giáo Huyện ủy cần tập trung nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, yêu cầu nhiệm vụ của công tác Tuyên giáo trong tình hình mới; kiên định những vấn đề về quan điểm có tính nguyên tắc đã được khẳng định trong Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và các Nghị quyết của Đảng; gắn công tác tuyên giáo với thực tế đời sống, hướng mạnh về cơ sở; đồng hành, tham gia trực tiếp hơn nữa vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); chủ động dự báo và định hướng cung cấp thông tin, đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông vào các hoạt động tuyên giáo; quan tâm hơn nữa tới công tác xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo “vừa hồng, vừa chuyên” đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới./.

 

Tác giả bài viết: Lương Huyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập31
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm23
  • Hôm nay12,425
  • Tháng hiện tại133,370
  • Tổng lượt truy cập23,621,652
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây