Quyết định xử lý kết quả rà soát văn bản QPPL do UBND huyện Quỳ Hợp ban hành từ 30/12/2018 trở về trước

Quyết định xử lý kết quả rà soát văn bản QPPL do UBND huyện Quỳ Hợp ban hành từ 30/12/2018 trở về trước

Số kí hiệu 67/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/01/2019
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực Pháp quy
Cơ quan ban hành UBND huyện Quỳ Hợp
Người ký Nguyễn Đình Tùng

Nội dung

 ỦY BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM
  HUYỆN QUỲ HỢP                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       
   
 
 

       Số: 67/QĐ-UBND                               Quỳ Hợp, ngày 11  tháng 01 năm 2019
  
QUYẾT ĐỊNH
Xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do UBND huyện Quỳ Hợp ban hành từ 30/12/2018 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành
 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN  HUYỆN QUỲ HỢP

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp thuộc UBND huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử lý kết quả rà soát 83 văn bản quy phạm pháp luật (61 Quyết định, 22 Chỉ thị) do UBND huyện ban hành từ 30/12/2018 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành (Danh mục 1) như sau:
1. Hết hiệu lực toàn bộ 40 văn bản (27 Quyết định, 13 Chỉ thị) - Danh mục 2 kèm theo.
2. Còn hiệu lực thi hành 43 văn bản (34 Quyết định, 9 Chỉ thị) - Danh mục 3 kèm theo;
3.  Đề nghị bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung (trong số văn bản còn hiệu lực thi hành): 5 văn bản (4 Quyết định, 1 Chỉ thị) – Danh mục 4 kèm theo.
Điều 2. Trách nhiệm thực hiện
1. Giao Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện và Trưởng phòng Tư pháp huyện chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nội dung xử lý các văn bản quy phạm pháp luật tại quyết định này.
2. Thủ trưởng các Phòng, ban, ngành, đoàn thể có liên quan nghiên cứu, đề xuất, trình UBND huyện bãi bỏ và ban hành mới các văn bản QPPL quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng Phòng Tư pháp, Trưởng các phòng, ban, ngành cấp huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Phòng Xây dựng - Kiểm tra VB Sở Tư pháp (b/c);                              CHỦ TỊCH
- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Thường trực HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, PCT phụ trách Tư pháp;
- Như điều 3;                                                                                      
- Lưu VT, TP.                                                
 
                                                                                      Nguyễn Đình Tùng


 
  ỦY BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM
  HUYỆN QUỲ HỢP                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       
   
 
 

  Số: 251/QĐ-UBND                                  Quỳ Hợp, ngày 14  tháng 02 năm 2019
  
QUYẾT ĐỊNH
Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật
do HĐND và UBND huyện Quỳ Hợp ban hành hết hiệu lực thi hành
 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN  HUYỆN QUỲ HỢP

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp thuộc UBND huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 46 văn bản Quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành toàn bộ (27 Quyết định, 13 Chỉ thị của UBND huyện và 6 Nghị quyết của HĐND huyện).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng Phòng Tư pháp, Trưởng các phòng, ban, ngành cấp huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:                                                                                             CHỦ TỊCH
- Phòng Xây dựng - Kiểm tra VB Sở Tư pháp (b/c);                              
- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Thường trực HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, PCT phụ trách Tư pháp;
- Như điều 3;                                                                                      
- Cổng thông tin điện tử huyện (đăng tải công khai);
- Lưu: VT, TP.                                                         
 
                                                                                    Nguyễn Đình Tùng


 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN QUỲ HỢP
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
DANH MỤC
VĂN BẢN QPPL CỦA HĐND VÀ UBND HUYỆN QUỲ HỢP HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 251/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 của UBND huyện)
             
STT Số ký hiệu Ngày tháng ban hành Tên văn bản/ trích yếu nội dung văn bản Đơn vị soạn thảo Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu lực
I Quyết định của UBND huyện          
1 09/2015/QĐ-UBND    27/4/2015 Ban hành quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Quỳ Hợp Phòng Nội Vụ Bị thay thế bởi QĐ 05/2016/QĐ-UBND 29/01/2016
2 12/2015/QĐ-UBND  30/6/2015 Ban hành Quy định về phân công phân cấp và quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND huyện quản lý. Phòng Nội Vụ Bị bãi bỏ bởi QĐ 02/2017/QĐ-UBND 07/07/2017
3 16/2016/QĐ- UBND 22/12/2016 Về việc giao và điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Quỳ Hợp năm 2017 Phòng Tài chính - Kế hoạch Đương nhiên hết hiệu lực vào 01/01/2018 01/01/2018
4 17/2016/QĐ- UBND 28/12/2016 Về việc quy định cơ chế quản lý điều hành ngân sách năm 2017 Phòng Tài chính - Kế hoạch Đương nhiên hết hiệu lực vào 01/01/2018 01/01/2018
5 01/2018/QĐ UBND 01/08/2018 Ban hành quy định về cơ chếquản lý điều hành ngân sách nhà nước năm 2018 Phòng Tài chính – Kế hoạch Đương nhiên hết hiệu lực vào 01/01/2019 01/01/2019
6 02/2018/QĐ-UBND 01/08/2018 Ban hành cơ chế giao và điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Quỳ Hợp năm 2018 Phòng Tài chính - Kế hoạch Đương nhiên hết hiệu lực vào 01/01/2019 01/01/2019
7 17/2015/QĐ - UBND 26/11/2015 Ban  hành Quy định điều động, thuyên chuyển cán bộ viên chức các trường học thuộc huyện quản lý Phòng Nội Vụ Bị bãi bỏ bởi QĐ 04/2018/QĐ-UBND 15/8/2018
8 06/2015/QĐ-UBND    16/3/2015 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, bộ máy của phòng Tư pháp huyện  Phòng Nội Vụ Bị thay thế bởi QĐ 06/2018/QĐ-UBND 09/04/2018
9 07/2015/QĐ-UBND 30/3/2015 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và chế độ làm việc của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Quỳ Hợp Phòng Nội Vụ Bị thay thế bởi QĐ 05/2018/QĐ-UBND 09/04/2018
10 39/1997/QĐ-UBND 23/01/1997 Về việc bảo quản và sử dụng máy thu do chương trình mục tiêu của Chính phủ “đưa truyền hình về vùng núi, vùng cao biên giới và hải đảo”. Đài TT-TH huyện Bị bãi bỏ bởi QĐ 07/2018/QĐ-UBND 09/12/2018
11 212/2002/QĐ-UBND 27/3/2002 Ban hành Quy chế thành  lập và sử dụng quỹ phòng chống ma tuý cấp xã. Công an huyện Bị bãi bỏ bởi QĐ 07/2018/QĐ-UBND 09/12/2018
12 198/2003/QĐ-UBND 04/02/2003  File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Quyết định"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "UBND huyện Quỳ Hợp"

Các văn bản cùng người ký "Nguyễn Đình Tùng"

Văn bản mới nhất
 • 55/UBND

  Về việc thực hiện công văn của UBND tỉnh về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Corona Virut mới.

  Lượt xem:14 | lượt tải:10
 • 247/QĐ-UBND

  Danh mục và Quy trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử, tuất/hỗ trợ chi phí ma táng phí

  Lượt xem:198 | lượt tải:26
 • 01/2019/QĐ-UBND

  Quyết định Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện Quỳ Hợp Ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bô, công chức, viên chức

  Lượt xem:129 | lượt tải:18
 • 05/2019.NQ-HĐND

  Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

  Lượt xem:154 | lượt tải:25
 • 114/QĐ-HĐPBGDPL

  Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện

  Lượt xem:190 | lượt tải:55

Chịu trách nhiệm về nội dung: Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện Quỳ Hợp.

Địa chỉ: Khối Tây Hồ - Thị Trấn Quỳ Hợp - H. Quỳ Hợp - Nghệ An. Điện thoại: 0383 883523; Email: bbtwebquyhop@gmail.com
©Yêu cầu ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này
 

Bất động sản Minh TiếnbdsvinahomesTrang phong thủyTrang tiện ích
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây