Quyết định công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực thi hành

Quyết định công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực thi hành

Số kí hiệu 251/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/02/2019
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực Pháp quy
Cơ quan ban hành UBND huyện Quỳ Hợp
Người ký Nguyễn Đình Tùng

Nội dung
 ỦY BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM
  HUYỆN QUỲ HỢP                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       
   
 
 

  Số: 251/QĐ-UBND                                  Quỳ Hợp, ngày 14  tháng 02 năm 2019
  
QUYẾT ĐỊNH
Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật
do HĐND và UBND huyện Quỳ Hợp ban hành hết hiệu lực thi hành
 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN  HUYỆN QUỲ HỢP

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp thuộc UBND huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 46 văn bản Quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành toàn bộ (27 Quyết định, 13 Chỉ thị của UBND huyện và 6 Nghị quyết của HĐND huyện).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng Phòng Tư pháp, Trưởng các phòng, ban, ngành cấp huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:                                                                                             CHỦ TỊCH
- Phòng Xây dựng - Kiểm tra VB Sở Tư pháp (b/c);                              
- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Thường trực HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, PCT phụ trách Tư pháp;
- Như điều 3;                                                                                      
- Cổng thông tin điện tử huyện (đăng tải công khai);
- Lưu: VT, TP.                                                         
 
                                                                                    Nguyễn Đình Tùng


 
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Quyết định"

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN QUỲ HỢP
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
DANH MỤC
VĂN BẢN QPPL CỦA HĐND VÀ UBND HUYỆN QUỲ HỢP HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 251/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 của UBND huyện)
             
STT Số ký hiệu Ngày tháng ban hành Tên văn bản/ trích yếu nội dung văn bản Đơn vị soạn thảo Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu lực
I Quyết định của UBND huyện          
1 09/2015/QĐ-UBND    27/4/2015 Ban hành quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Quỳ Hợp Phòng Nội Vụ Bị thay thế bởi QĐ 05/2016/QĐ-UBND 29/01/2016
2 12/2015/QĐ-UBND  30/6/2015 Ban hành Quy định về phân công phân cấp và quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND huyện quản lý. Phòng Nội Vụ Bị bãi bỏ bởi QĐ 02/2017/QĐ-UBND 07/07/2017
3 16/2016/QĐ- UBND 22/12/2016 Về việc giao và điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Quỳ Hợp năm 2017 Phòng Tài chính - Kế hoạch Đương nhiên hết hiệu lực vào 01/01/2018 01/01/2018
4 17/2016/QĐ- UBND 28/12/2016 Về việc quy định cơ chế quản lý điều hành ngân sách năm 2017 Phòng Tài chính - Kế hoạch Đương nhiên hết hiệu lực vào 01/01/2018 01/01/2018
5 01/2018/QĐ UBND 01/08/2018 Ban hành quy định về cơ chếquản lý điều hành ngân sách nhà nước năm 2018 Phòng Tài chính – Kế hoạch Đương nhiên hết hiệu lực vào 01/01/2019 01/01/2019
6 02/2018/QĐ-UBND 01/08/2018 Ban hành cơ chế giao và điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Quỳ Hợp năm 2018 Phòng Tài chính - Kế hoạch Đương nhiên hết hiệu lực vào 01/01/2019 01/01/2019
7 17/2015/QĐ - UBND 26/11/2015 Ban  hành Quy định điều động, thuyên chuyển cán bộ viên chức các trường học thuộc huyện quản lý Phòng Nội Vụ Bị bãi bỏ bởi QĐ 04/2018/QĐ-UBND 15/8/2018
8 06/2015/QĐ-UBND    16/3/2015 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, bộ máy của phòng Tư pháp huyện  Phòng Nội Vụ Bị thay thế bởi QĐ 06/2018/QĐ-UBND 09/04/2018
9 07/2015/QĐ-UBND 30/3/2015 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và chế độ làm việc của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Quỳ Hợp Phòng Nội Vụ Bị thay thế bởi QĐ 05/2018/QĐ-UBND 09/04/2018
10 39/1997/QĐ-UBND 23/01/1997 Về việc bảo quản và sử dụng máy thu do chương trình mục tiêu của Chính phủ “đưa truyền hình về vùng núi, vùng cao biên giới và hải đảo”. Đài TT-TH huyện Bị bãi bỏ bởi QĐ 07/2018/QĐ-UBND 09/12/2018
11 212/2002/QĐ-UBND 27/3/2002 Ban hành Quy chế thành  lập và sử dụng quỹ phòng chống ma tuý cấp xã. Công an huyện Bị bãi bỏ bởi QĐ 07/2018/QĐ-UBND 09/12/2018
12 198/2003/QĐ-UBND 04/02/2003 Phê duyệt Quy hoạch làng nghề tiểu thủ công nghiệp khu vực thị trấn Quỳ Hợp. Phòng Kinh tế và Hạ tầng Bị bãi bỏ bởi QĐ 07/2018/QĐ-UBND 09/12/2018
13 250/2003/QĐ-UBND 19/9/2003 Phê duyệt Đề án chuyển đổi tổ chức quản lý điện nông thôn. Phòng Kinh tế và Hạ tầng Bị bãi bỏ bởi QĐ 07/2018/QĐ-UBND 09/12/2018
14 67/2006/QĐ-UBND 10/05/2006 UBND ngày 05/10/2006 Phê duyệt đề án phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn huyện. Phòng Kinh tế và Hạ tầng Bị bãi bỏ bởi QĐ 07/2018/QĐ-UBND 09/12/2018
15 69/2006/QĐ-UBND 13/10/2006 Phê duyệt Đề án quy hoạch phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn huyện giai đoạn 2006-2015 tính đến 2020. Phòng Kinh tế và Hạ tầng Bị bãi bỏ bởi QĐ 07/2018/QĐ-UBND 09/12/2018
16 70/2006/QĐ-UBND 26/10/2006 Ban hành Đề án phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn huyện Quỳ Hợp. Phòng Nội vụ Bị bãi bỏ bởi QĐ 07/2018/QĐ-UBND 09/12/2018
Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
06/2022/QĐ-UBND 04/10/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quỳ Hợp
04/2022/QĐ-UBND 03/08/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Quỳ Hợp
03/2022/QĐ-UBND 02/08/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Quỳ Hợp
2079/QĐ-UBND 28/10/2022 Công bố Danh mục 6 văn bản quy phạm pháp luật (6 Quyết định) do UBND huyện ban hành hết hiệu lực thi hành
2175/QĐ-UBND 03/11/2022 Công khai danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "UBND huyện Quỳ Hợp"

Các văn bản cùng người ký "Nguyễn Đình Tùng"

Văn bản mới nhất
 • 2324/STP-TTR

  Lịch tiếp công dân của Sở Tư pháp Nghệ An

  Lượt xem:35 | lượt tải:20
 • 2175/QĐ-UBND

  Công khai danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An

  Lượt xem:92 | lượt tải:23
 • 2141/QĐ-UBND

  Kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên pháp luật huyện Quỳ Hợp

  Lượt xem:59 | lượt tải:19
 • 2079/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục 6 văn bản quy phạm pháp luật (6 Quyết định) do UBND huyện ban hành hết hiệu lực thi hành

  Lượt xem:105 | lượt tải:28
 • 06/2022/QĐ-UBND

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quỳ Hợp

  Lượt xem:97 | lượt tải:28
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây