Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền huyện và xã, thị trấn

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền huyện và xã, thị trấn

Số kí hiệu 08/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/09/2010
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực Pháp quy
Cơ quan ban hành UBND huyện Quỳ Hợp
Người ký Khác

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 HUYỆN QUỲ HỢP                                    Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
                     
Số: 08/2010/QĐ-UBND                                    Quỳ Hợp, ngày 14  tháng 9  năm 2010QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức
làm việc trong bộ máy chính quyền huyện và xã, thị trấn


 

 
 


ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUỲ HỢP

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Xét đề nghị của Trưởng Nội vụ huyện,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1 : Ban hành kèm theo Quyết định này Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền huyện và xã, thị trấn.
 
Điều 2 : Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 7 ngày kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng HĐND-UBND, Trưởng phòng Nội vụ huyện, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND 21 xã, thị trấn có trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này./.
 
  Nơi nhận:                                                                        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Như điều 3;                                                                                 CHỦ TỊCH
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Thường trực Huyện ủy (B/C);
- UBND tỉnh (B/C);
- Sở Nội vụ (B/C);
- Lưu VT.


                                                                                           Cao Thanh Long  


 
ỦY BAN NHÂN DÂN
  HUYỆN QUỲ HỢP
            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY TẮC ỨNG XỬ
Của cán bộ, công chức, viên chức
làm việc trong bộ máy chính quyền huyện và xã, thị trấn
(Ban hành kèm theo quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày  14  tháng 9  năm 2010 của Uỷ ban nhân dân huyện Quỳ Hợp)
                                                              
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy tắc này quy định các chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan, đơn vị từ huyện đến các xã, thị trấn trong khi thi hành nhiệm vụ công vụ, trong các quan hệ xã hội, đặc biệt là trong sinh hoạt cộng đồng tại nơi cư trú; trách nhiệm của trưởng, phó các cơ quan, đơn vị trong việc xử lý vi phạm.
Điều 2. Đối tượng điều chỉnh
Cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng điều chỉnh của Quy tắc này bao gồm:
1. Những người do bầu cử để đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ trong cơ quan nhà nước; Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch viên chức hoặc giao giữ một nhiệm vụ thường xuyên trong các cơ quan nhà nước từ huyện đến các xã, thị trấn.
2. Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch viên chức hoặc giao giữ một nhiệm vụ thường xuyên trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước.
3. Những người do bầu cử để đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn; Những người được tuyển dụng, giao giữ một chức danh chuyên môn nghiệp vụ thuộc Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn.
Điều 3. Mục đích của Quy tắc
1. Quy định các chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức, viên chức trong khi thi hành nhiệm vụ công vụ, trong các quan hệ xã hội, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền từ huyện đến các xã, thị trấn, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp phát triển kinh tế, xây dựng thành công huyện điểm văn hoá miền núi Quỳ Hợp và đảm bảo quốc phòng và an ninh trên địa bàn.
2. Xây dựng các chuẩn mực pháp lý, nâng cao ý thức pháp luật để cán bộ, công chức, viên chức ứng xử theo pháp luật trong quan hệ công vụ.
3. Giáo dục nếp sống lành mạnh và phong cách ứng xử có văn hoá, lịch sự, lịch thiệp, hòa nhã trong giao tiếp, ăn, ở, đi lại tại nơi ở, nơi làm việc và nơi công cộng của cán bộ, công chức, viên chức.
4. Quy tắc này là căn cứ để cơ quan chức năng xem xét, xử lý trách nhiệm khi cán bộ, công chức, viên chức vi phạm; Là căn cứ để nhân dân giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và là căn cứ để cơ quan, đơn vị xem xét, đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức.
Điều 4. Giải thích từ ngữ
Trong quy tắc này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. "Chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức, viên chức trong khi thi hành nhiệm vụ công vụ"  là những quy định về những việc phải làm hoặc không được làm khi cán bộ, công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ, công vụ trong thời gian làm việc tại cơ quan, đơn vị mình, với cơ quan, đơn vị nhà nước liên quan ở cấp trên và địa phương, với các tổ chức xã hội có liên quan đến nhiệm vụ được giao trong giải quyết các yêu cầu của công dân.
2. "Chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức, viên chức trong  quan hệ xã hội"  là các quy định về những việc phải làm hoặc không được làm của cán bộ, công chức, viên chức khi tham gia các hoạt động xã hội và cộng đồng bảo đảm sự gương mẫu, xây dựng nếp sống văn minh, phong cách ứng xử có văn hoá, sống và làm việc theo quy định của pháp luật.
3. "Vụ lợi" là lợi ích vật chất, tinh thần mà người có chức vụ, quyền hạn đạt được hoặc có thể đạt được thông qua hành vi tham nhũng.
4. "Tham nhũng" là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi.
CHƯƠNG II
CHUẨN MỰC XỬ SỰ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC,
VIÊN CHỨC TRONG THI HÀNH NHIỆM VỤ, CÔNG VỤ
Mục 1
Những việc cán bộ, công chức, viên chức phải làm
Điều 5. Các quy định chung
1. Cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ phải:
a) Trung thành với Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ sự an toàn, danh dự và lợi ích quốc gia;
b) Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; thi hành nhiệm vụ, công vụ theo đúng quy định của pháp luật;
c) Tận tụy phục vụ nhân dân, tôn trọng nhân dân;
d) Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tham gia sinh hoạt với cộng đồng dân cư nơi cư trú, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân;
e) Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; không được quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng;
f) Có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong công tác; thực hiện nghiêm chỉnh nội quy của cơ quan, tổ chức; giữ gìn và bảo vệ của công, bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật;
g) Thường xuyên học tập nâng cao trình độ; chủ động, sáng tạo, phối hợp trong công tác nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ, công vụ được giao;
h) Chấp hành sự điều động, phân công công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
i) Cán bộ, công chức chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thi hành nhiệm vụ, công vụ của mình; cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo còn phải chịu trách nhiệm về việc thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức thuộc quyền theo quy định của pháp luật.
k) Cán bộ, công chức phải chấp hành quyết định của cấp trên; khi có căn cứ là quyết định đó trái pháp luật thì phải báo cáo ngay với người ra quyết định; trong trường hợp vẫn phải chấp hành quyết định thì phải báo cáo lên cấp trên trực tiếp của người ra quyết định và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành quyết định đó.
2. Cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm phát hiện việc thực hiện sai hoặc không đầy đủ, không đúng quy định của cán bộ, công chức, viên chức khác trong cùng cơ quan, đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ phản ánh đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức đó và chịu trách nhiệm cá nhân về những phản ánh của mình.
3. Người dứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền và xử lý vi phạm đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định pháp luật theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức.
Điều 6. Quy định về việc chấp hành các quyết định đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ
1. Cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ phải chấp hành quyết định của cấp có thẩm quyền. Cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ phải phối hợp với cán bộ, công chức, viên chức khác trong cùng cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị khác có liên quan để thực hiện nhiệm vụ, công vụ có liên quan để thực hiện nhiệm vụ, công vụ có hiệu quả.
2. Cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ phải chấp hành quyết định của cấp quản lý trực tiếp. Trường hợp có quyết định của cấp trên cấp quản lý trực tiếp thì cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện quyết định của cấp có thẩm quyền cao nhất, đồng thời có trách nhiệm báo cáo cấp quản lý trực tiếp của mình về việc thực hiện quyết định đó.
Khi thực hiện quyết định của cấp có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên chức phát hiện quyết định đó trái pháp luật hoặc không phù hợp với thực tiễn thì phải báo cáo với người ra quyết định. Trong trường hợp vẫn phải chấp hành quyết định thì phải báo cáo lên cấp trên trực tiếp của người ra quyết định và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả gây ra do việc thực hiện quyết địng đó.
3. Trong lĩnh vực được giao, cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện các quyết định của cán bộ, công chức, viên chức cấp xã và nhân dân; Cán bộ, công chức cấp xã có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện các quyết định của Ban cán sự các khối, xóm và nhân dân. Cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm phát hiện và báo cáo kịp thời với người ra quyết định cùng cấp, cấp dưới hoặc cấp trên về những vấn đề có căn cứ trái pháp luật hoặc không phù hợp với thực tiễn thuộc lĩnh vực được giao.
Điều 7. Quy định về giải quyết các yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân khi cán bộ, công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ, công vụ
1. Cán bộ, công chức, viên chức khi được giao nhiệm vụ, công vụ để giải quyết các yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân phải có trách nhiệm hướng dẫn công khai quy trình thực hiện đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt bảo đảm các yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân được giải quyết đúng luật, đúng thời gian quy định. Trường hợp công việc cần kéo dài quá thời gian quy định, cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm thông báo công khai cho cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân có yêu cầu biết rõ lý do.
2. Cán bộ, công chức, viên chức khi được giao nhiệm vụ, công vụ để giải quyết các yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình theo đúng quy định của pháp luật.
Điều 8. Quy định trong giao tiếp hành chính
1. Cán bộ, công chức, viên chức khi làm việc tại công sở và trong thời gian thực thi nhiệm vụ, công vụ phải mặc trang phục đúng quy định chung và quy định của từng ngành, lĩnh vực đảm bảo sạch sẽ, gọn gàng; phải đeo thẻ công chức theo quy định tại phía trái ngực áo; phải đeo phù hiệu của các lĩnh vực đã được pháp luật quy định; phải giữ uy tín, danh dự cho cơ quan, đơn vị, lãnh đạo và đồng nghiệp.
2. Trong giao tiếp tại công sở và với công dân, cán bộ, công chức, viên chức phải có thái độ lịch sự, hoà nhã, văn minh. Khi giao dịch trực tiếp, hoặc bằng văn bản hành chính hoặc qua các phương tiện thông tin (điện thoại, thư tín, qua mạng…) phải bảo đảm thông tin trao đổi đúng nội dung công việc mà cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân cần hướng dẫn, trả lời.
3. Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị phải nắm bắt kịp thời tâm lý của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý để có cách thức điều hành phù hợp với từng đối tượng nhằm phát huy khả năng, kinh nghiệm, tính sáng tạo, chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; phát huy dân chủ, tạo điều kiện trong học tập và phát huy sáng kiến của cán bộ, công chức, viên chức; tôn trọng và tạo niềm tin cho cán bộ, công chức, viên chức khi giao và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, công vụ; bảo vệ danh dự của cán bộ, công chức, viên chức khi bị phản ánh, khiếu nại, tố cáo không đúng sự thật.
4. Cán bộ, công chức, viên chức thừa hành chuyên môn, nghiệp vụ phải tôn trọng địa vị của người lãnh đạo, phục tùng và chấp hành nhiệm vụ được giao, đồng thời phát huy tinh thần tự chủ, giám chịu trách nhiệm; có trách nhiệm đóng góp ý kiến trong hoạt động, điều hành của cơ quan, đơn vị mình bảo đảm cho hoạt động nhiệm vụ, công vụ đạt hiệu quả.
5. Trong quan hệ đồng nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức phải chân thành, nhiệt tình bảo đảm sự đoàn kết; phối hợp và góp ý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ để công việc được giải quyết nhanh và hiệu quả.
Mục 2
Những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm
Điều 9. Các quy định chung
1. Cán bộ, công chức, viên chức không được chây lười trong công tác, trốn tránh trách nhiệm hoặc thoái thác nhiệm vụ, công vụ; không được gây bè phái, mất đoàn kết, cục bộ hoặc tự ý bỏ việc.
2. Cán bộ, công chức, viên chức không được cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong khi giải quyết công việc.
3. Cán bộ, công chức, viên chức không được thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư.
4. Cán bộ, công chức, viên chức không được làm tư vấn cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, dịch vụ và các tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về các công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, những công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của mình và các công việc khác mà việc tư vấn đó có khả năng gây phương hại đến lợi ích quốc gia.
5. Cán bộ, công chức làm việc ở những ngành, nghề có liên quan đến bí mật nhà nước, thì trong thời hạn ít nhất là năm năm kể từ khi có quyết định hưu trí, thôi việc, không được làm việc cho các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh với nước ngoài trong phạm vi các công việc có liên quan đến ngành, nghề mà trước đây mình đã đảm nhiệm.
6. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, vợ hoặc chồng của những người đó không được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề mà người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước.
7. Cán bộ, công chức, viên chức khi thực thi nhiệm vụ, công vụ không được mạo danh để giải quyết công việc; không được mượn danh cơ quan, đơn vị để giải quyết công việc của cá nhân.
Điều 10. Các quy định cán bộ, công chức, viên chức không được làm trong quan hệ nhiệm vụ công vụ
1. Cán bộ, công chức, viên chức không được trốn tránh, đùn đẩy trách nhiệm khi nhiệm vụ, công vụ do mình thực hiện gây ra hậu quả ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, đơn vị  mình hoặc cơ quan, đơn vị, tổ chức khác hoặc vi phạm tới quyền lợi chính đáng, danh dự và nhân phẩm của công dân.
2. Cán bộ, công chức, viên chức không được cố tình kéo dài thời gian hoặc từ chối sự phối hợp của những người trong cơ quan, đơn vị mình hoặc cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan và của công dân khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ.
3. Cán bộ, công chức, viên chức không được che giấu, bưng bít và làm sai lệch nội dung các phản ánh của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong cơ quan, đơn vị mình hoặc cơ quan, đơn vị, tổ chức khác hoặc của công dân về những việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ do mình được giao thực hiện không đúng quy định của pháp luật.
Điều 11. Các quy định cán bộ, công chức, viên chức không được làm khi giải quyết các yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân
1. Cán bộ, công chức, viên chức khi được giao giải quyết các yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và của công dân không được từ chối các yêu cầu đúng pháp luật của người cần được giải quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao.
2. Cán bộ, công chức, viên chức không được làm mất mát, hư hỏng hoặc làm sai lệch hồ sơ, tài liệu liên quan đến yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân khi được giao nhiệm vụ giải quyết.
3. Cán bộ, công chức, viên chức không được làm lộ bí mật Nhà nước, bí mật công tác và bí mật nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo của cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân theo quy định của pháp luật.
Chương III
CHUẨN MỰC XỬ SỰ CỦA CÁN BỘ,
CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG MỐI QUAN HỆ XÃ HỘI
Mục 1
Những việc cán bộ, công chức, viên chức phải làm
Điều 12. Trong khi tham gia các hoạt động xã hội
1. Cán bộ, công chức, viên chức khi tham gia các hoạt động xã hội phải thể hiện văn minh, lịch sự trong giao tiếp, ứng xử, trang phục để người dân tin yêu.
2. Cán bộ, công chức, viên chức phải có trách nhiệm hướng dẫn cho người dân khi tham gia vào các hoạt động thuộc lĩnh vực mình được giao đúng quy định của pháp luật nhằm tạo nếp sống và làm việc theo quy định của pháp luật.
3. Cán bộ, công chức, viên chức khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật thì phải thông báo với cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý.
Điều 13. Trong quan hệ với cộng đồng dân cư nơi cư trú
Cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến xã, thị trấn, ngoài việc phải thực hiện các quy định tại Điều 12 Quy tắc này, thì trong tại địa bàn đang công tác còn phải thực hiện các quy định sau:
1. Cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng các nội quy, quy định, hương ước, quy ước, các kế hoạch, nhiệm vụ chung của cộng đồng dân cư nơi mình cư trú.
2. Cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện và tham gia các phong trào, hoạt động do cộng đồng dân cư nơi mình cư trú tổ chức.
2. Cán bộ, công chức, viên chức phải hướng dẫn cộng đồng dân cư phát triển kinh tế gia đình; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các chủ trương, chính sách của Đảng trong cộng đồng dân cư.
3. Cán bộ, công chức, viên chức phải hướng dẫn cộng đồng dân cư thực hiện kế hoạch dân số, gia đình, phòng chống bệnh tật, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, bảo vệ sức khoẻ, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.
4. Cán bộ, công chức, viên chức phải hướng dẫn cộng đồng dân cư thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá; thực hiện Đề án xây dựng huyện văn hoá, xã, thị văn hoá. Hướng dẫn thực hiện các tiêu chí gia đình văn hoá cho cộng đồng dân cư.
5. Cán bộ, công chức, viên chức phải hướng dẫn cộng đồng dân cư nâng cao trình độ hiểu biết về các lĩnh vực kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng và an ninh phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Mục 2
Những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm
Điều 14. Các quy định cán bộ, công chức, viên chức không được làm trong quan hệ xã hội
1. Cán bộ, công chức, viên chức không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn, mạo danh để tạo thanh thế khi tham gia các hoạt động xã hội.
2. cán bộ, công chức, viên chức không được sử dụng các tài sản, phương tiện công cho các hoạt động xã hội không thuộc phạm vi hoạt động nhiệm vụ công vụ.
3. cán bộ, công chức, viên chức không được tổ chức các hoạt động cưới hỏi, ma chay, mừng thọ, sinh nhật, tân gia, thăng chức, chặn tháng và các hoạt động khác của bản thân, người thân, gia đình vì mục đích vụ lợi.
Điều 15. Các quy định cán bộ, công chức, viên chức không được làm trong ứng xử nơi công cộng
1. cán bộ, công chức, viên chức không được vi phạm các nội quy, quy tắc ở nơi công cộng; không được vi phạm các chuẩn mực về thuần phong, mỹ tục tại nơi công cộng để bảo đảm sự văn minh, tiến bộ của xã hội.
2. Cán bộ, công chức, viên chức không được vi phạm các quy định về đạo đức công dân đã được pháp luật quy định hoặc đã được cộng đồng dân cư thống nhất thực hiện.
Chương IV
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
VÀ CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
Điều 16. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức
1. Cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại Quy tắc này.
2. cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm vận động cán bộ, công chức, viên chức khác thực hiện đúng các quy định của Quy tắc này; phát hiện và báo cáo cơ quan, đơn vị có thẩm quyền về những vi phạm Quy tắc này của cán bộ, công chức, viên chức trong cùng bộ máy, hệ thống ngành, lĩnh vực.
Điều 17. Trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó  của người đứng đầu của cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức
1. Quán triệt, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Quy chế này.
2. Niêm yết công khai Quy tắc này tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị.
3. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy tắc này của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị.
4. Phê bình, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm hoặc đề nghị cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý các vi phạm đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức.
Điều 18. Trách nhiệm của người đúng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan quản lý cấp trên của cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức
1. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy tắc này của cơ quan, đơn vị cấp dưới.
2. Xử lý vi phạm Quy tắc này đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền theo phân cấp quản lý.
Chương V
KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
Điều 19. Khen thưởng
Cá nhân cán bộ, công chức, viên chức hoặc tập thể cơ quan, đơn vị nào thực hiện tốt Quy tắc này thì sẽ được khen thưởng theo quy định của pháp luật. Quy tắc này sẽ được xây dựng thành các tiêu chí thi đua để đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức và đánh giá, xếp loại thi đua cơ quan, đơn vị hàng năm.
Điều 20. Xử lý vi phạm
1. Cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định trong Quy tắc này thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.
2. Đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức
Cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định tại các Điều 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 của Quy tắc này thì tuỳ theo mức độ vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.
Chương VI
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 21. Trách nhiệm của Phòng Nội vụ huyện
Phòng Nội vụ huyện có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn, các đơn vị trực thuộc Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện Quy chế này.
Điều 22. Trách nhiệm của Hội đồng thi đua khen thưởng huyện và Hội đồng thi đua khen thưởng các cơ quan, đơn vị
Đưa các nội dung thực hiện các quy định tại Quy tắc này vào các tiêu chí chấm điểm thi đua và tổ chức thực hiện đúng quy định của pháp luật.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

                                                                             Cao Thanh Long
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Quyết định"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "UBND huyện Quỳ Hợp"

Các văn bản cùng người ký "Khác"

Văn bản mới nhất
 • 2324/STP-TTR

  Lịch tiếp công dân của Sở Tư pháp Nghệ An

  Lượt xem:35 | lượt tải:20
 • 2175/QĐ-UBND

  Công khai danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An

  Lượt xem:92 | lượt tải:23
 • 2141/QĐ-UBND

  Kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên pháp luật huyện Quỳ Hợp

  Lượt xem:58 | lượt tải:19
 • 2079/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục 6 văn bản quy phạm pháp luật (6 Quyết định) do UBND huyện ban hành hết hiệu lực thi hành

  Lượt xem:105 | lượt tải:27
 • 06/2022/QĐ-UBND

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quỳ Hợp

  Lượt xem:97 | lượt tải:27
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây