Kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên pháp luật huyện Quỳ Hợp

Kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên pháp luật huyện Quỳ Hợp

Số kí hiệu 2141/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/11/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực 01/11/2022
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Pháp quy
Cơ quan ban hành UBND huyện Quỳ Hợp
Người ký Nguyễn Đình Tùng

Nội dung

UỶ BAN NHÂN DÂN                                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   HUYỆN QUỲ HỢP                                                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH
Báo cáo viên pháp luật huyện Quỳ Hợp
(Kèm theo Quyết định số: 2141/QĐ-UBND  ngày 01/11/2022  của Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp)

 

TT Họ và tên Chức vụ hiện nay Đơn vị công tác
 1.  
Bà Ngân Thị Hồng Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện Huyện ủy Quỳ Hợp
 
 1.  
Ông Đặng Đình Tường Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra
 1.  
Ông Thân Quang Ngọc Phó Chánh Văn phòng
 1.  
Bà Vi Thị Hoa Phó Trưởng Ban Tuyên giáo 
 1.  
Bà Nguyễn Thị Thu Hà Phó Trưởng Ban Dân vận
 1.  
Ông Nguyễn Văn Tạo Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy
 1.  
Ông Hoàng Khắc Minh Chuyên viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy
 1.  
Ông Vy Hoàng Hà Trưởng Phòng Tư pháp

UBND huyện Quỳ Hợp

UBND huyện Quỳ HợpUBND huyện Quỳ Hợp
 
 1.  
Ông Hủn Xuân Chúc Chánh Thanh tra
 1.  
Ông Trần Mạnh Hùng Chánh Văn phòng  HĐND & UBND 
 1.  
Ông Trịnh Hoàng Long Phó Chánh Văn phòng
 1.  
Ông Cao Giang Nam Phó Chánh Thanh tra
 1.  
Ông Lương Doãn Trưởng Phòng Dân tộc
 1.  
Ông Trương Quang Hợp Phó Trưởng Phòng Dân tộc
 1.  
Bà Trương Thị Giang Trưởng Phòng Văn hoá và Thông tin
 1.  
Bà Trương Thị Kim Chi Phó Trưởng Phòng Văn hoá và Thông tin
 1.  
Ông Nguyễn Trường Giang Trưởng Phòng Nội vụ
 1.  
Ông Lương Văn Nam Phó Trưởng Phòng Nội vụ
 1.  
Bà Hồ Thị Lan Anh Phó Trưởng Phòng Nội vụ
 1.  
Ông Nguyễn Văn Thọ Trưởng Phòng Lao động -TBXH
 1.  
Ông Lương Văn Thành Phó Trưởng Phòng Lao động -TBXH
 1.  
Ông Nguyễn Trung Kiên Phó Trưởng Phòng Lao động -TBXH
 1.  
Ông Nguyễn Mạnh Hùng Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo
 1.  
Ông Lê Văn Khang Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo
 1.  
Ông Nguyễn Viết Chung Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch
 1.  
Ông Nguyễn Tất Kiên Phó Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch
 1.  
Ông Hồ Minh Đức Phó Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch
 1.  
Ông Kim Thành Xuyên Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng
 1.  
Ông Vy Thành Vinh Phó Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng
 1.  
Ông Nguyễn Văn Hợp Phó Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng
 1.  
Ông Lê Sỹ Hào Trưởng Phòng Tài nguyên và MT
 1.  
Ông Cao Thế Bảo Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và MT
 1.  
Bà Lê Thị Đức Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và MT
 1.  
Ông Nguyễn Duy Hưng Trưởng Phòng NN & Phát triển NT
 1.  
Ông Trương Ngọc Bình Phó Phòng NN & Phát triển NT
 1.  
Bà Trần Thị Lý Chuyên viên Phòng Tư pháp
 1.  
Bà Trương Thị Thúy Hằng Chuyên viên biệt phái tại Phòng Tư pháp
 1.  
Bà Nguyễn Thị Thanh Ngân Chuyên viên Thanh tra huyện
 1.  
Ông Nguyễn Mạnh Hùng Chuyên viên Thanh tra huyện
 1.  
Ông Đặng Đình Nghĩa Chuyên viên Phòng Tài nguyên và MT
 1.  
Bà Lang Thị Diễn Phó Phòng Y tế
 1.  
Ông Phạm Tuấn Anh Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Quỳ Hợp
 1.  
Ông Vi Văn Cường Chuyên viên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Quỳ Hợp
 1.  
Ông Lê Anh Văn Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự Ban chỉ huy Quân sự huyện Quỳ Hợp
 1.  
Bà Cung Thị Hường Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị Trung tâm Chính trị huyện Quỳ Hợp
 1.  
Ông Hà Huy Nhâm Giám đốc Trung tâm Văn hóa T. thao và T. thông Trung tâm Văn hóa T. thao và T. thông
 1.  
Bà Đinh Thị Hải Lý Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Liên đoàn Lao động huyện Quỳ Hợp
 1.  
Ông Đào Văn Đạt Chánh án Toà án Nhân dân Toà án Nhân dân huyện Quỳ Hợp
 1.  

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Công văn"

Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
126/KH-UBND 04/06/2022 Thực hiện Nghị quyết số 24/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (sau đây viết tắt là Quyết định số 90/QĐ-TTg); Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh về Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 – 2025. UBND huyện ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Quỳ Hợp, giai đoạn 2021-2025 như sau:
155/TNMT 25/04/2022 Ủy ban nhân dân huyện Quỳ Hợp công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường như sau:
105/TB-UBND 07/04/2021 Thông báo Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các khu vực quy hoạch dân cư thuộc xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An
55/UBND 31/01/2020 Về việc thực hiện công văn của UBND tỉnh về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Corona Virut mới.
1623/QĐ-UBND 20/09/2019 Quyết định về việc công bố dịch bệnh Dich tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Liên Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "UBND huyện Quỳ Hợp"

Các văn bản cùng người ký "Nguyễn Đình Tùng"

Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
06/2022/QĐ-UBND 04/10/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quỳ Hợp
04/2022/QĐ-UBND 03/08/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Quỳ Hợp
03/2022/QĐ-UBND 02/08/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Quỳ Hợp
2079/QĐ-UBND 28/10/2022 Công bố Danh mục 6 văn bản quy phạm pháp luật (6 Quyết định) do UBND huyện ban hành hết hiệu lực thi hành
S6:5^5/QD-UBND 23/03/2022 Can cu Ludt To chuc chink quyen dia phucmg ngdy 19 thdng 6 ndm 2015;Ludt sua doi, bo sung mot sd dieu cua Ludt To chuc Chinh phu vd Ludt To chucchink quyen dia phucmg ngdy 22 thdng 11 ndm 2019;Can cu Nghi quyet so 120/2020/QH14 ngdy 19 thdng 6 ndm 2020 cua fjUjSQuoc hoi vephe duyet chu trucmg ddu tu Chucmg trinh muc tieu quoc giaphdt li\x|trien kinh te - xd hoi vitng dong bdo dan toe thieu so vd mien nui giai doan 2021-2030;iCan cu NgM quyit so 24/2021/QH15 ngay 28 thdng 7 ndm 2021 cuaQuoc hoi ve phe duyet chu trucmg ddu tu Chucmg trinh muc tieu qude gia gidmngheo bin vung giai doan 2021 - 2025;Can cu Nghi quyet 25/2021/QH15 ngdy 28 thdng 7 ndm 2021 cuaQuoc hoi ve phe duyet chu trucmg ddu tu Chucmg trinh muc tieu quoc gia xdydung nong than mdi giai doan 2021 - 2025;Can cu Quyet dinh so 1945/QD-TTg ngdy 18 thdng 11 ndm 2021 cua Thutuang Chinh phu ve vide thanh lap Ban Chi dqo Trung uong ede chucmg trinhmuc tieu quoc gia giai doan 2021-2025;Can cu Quyit dinh sd 5201/QD-UBND ngdy 31 thdng 12 ndm 2021 cuaUBND tinh Nghi An ve viec thanh lap Ban Chi dao ede chucmg trinh muc tieuquoc gia tinh Nghi An giai doan 2021-2025;Theo de nghi cua phdng Tdi chinh — Ke hoqch huye
Văn bản mới nhất
 • 2324/STP-TTR

  Lịch tiếp công dân của Sở Tư pháp Nghệ An

  Lượt xem:46 | lượt tải:20
 • 2175/QĐ-UBND

  Công khai danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An

  Lượt xem:99 | lượt tải:28
 • 2141/QĐ-UBND

  Kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên pháp luật huyện Quỳ Hợp

  Lượt xem:65 | lượt tải:19
 • 2079/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục 6 văn bản quy phạm pháp luật (6 Quyết định) do UBND huyện ban hành hết hiệu lực thi hành

  Lượt xem:109 | lượt tải:30
 • 06/2022/QĐ-UBND

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quỳ Hợp

  Lượt xem:105 | lượt tải:29

Chịu trách nhiệm về nội dung: Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện Quỳ Hợp.

Địa chỉ: Khối Tây Hồ - Thị Trấn Quỳ Hợp - H. Quỳ Hợp - Nghệ An. Điện thoại: 0383 883523; Email: bbtwebquyhop@gmail.com
©Yêu cầu ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này
 

Bất động sản Minh TiếnbdsvinahomesTrang phong thủyTrang tiện ích
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây