Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Quỳ Hợp

Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Quỳ Hợp

Số kí hiệu 1995/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/10/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực 09/10/2020
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực Pháp quy
Cơ quan ban hành UBND huyện Quỳ Hợp
Người ký Nguyễn Đình Tùng

Nội dung

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện, gồm:

 1. Ông: Hoàng Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng;
 2. Ông: Vy Hoàng Hà, Trưởng Phòng Tư pháp - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng;
 3. Ông: Trương Xuân Toản, Phó Trưởng Phòng Tư pháp - Phó Chủ tịch Hội đồng;
 4. Ông: Hoàng Nghĩa Tú, Phó Trưởng Công an huyện - Ủy viên;
 5. Ông: Phan Trọng Cường, Chính trị viên Phó, BCH Quân sự huyện - Ủy viên;
 6. Ông: Hủn Xuân Chúc, Chánh Thanh tra huyện, Chủ tịch Hội Luật gia huyện - Ủy viên;
 7. Ông: Nguyễn Viết Chung, Trưởng Phòng Tài chính- KH huyện - Ủy viên;
 8. Ông: Lương Doãn, Trưởng Phòng Dân tộc huyện - Ủy viên;
 9. Ông: Nguyễn Duy Hưng, Trưởng Phòng Nông nghiệp& PTNT - Ủy viên;
 10. Ông: Nguyễn Văn Thọ, Trưởng Phòng Lao động-TB &XH - Ủy viên;
 11. Ông: Trần Mạnh Hùng, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện - Ủy viên;
 12. Ông: Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện- Ủy viên;
 13. Ông: Lương Văn Nam, Phó Trưởng Phòng Nội vụ huyện - Ủy viên;
 14. Ông: Vy Thành Vinh, Phó trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng  - Ủy viên;
 15. Ông: Nguyễn Minh Khôi, Phó Trưởng Phòng TN & MT huyện - Ủy viên;
 16. Bà: Vi Thị Hoa, Phó Trưởng Phòng Văn hóa -Thông tin huyện - Ủy viên;
 17. Bà: Lang Thị Diễn, Chuyên viên Phòng Y tế huyện - Ủy viên;
 18. Ông: Hà Huy Nhâm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thông-Ủy viên;
 19. Mời ông: Đào Văn Đạt, Chánh án Tòa án Nhân dân huyện - Ủy viên;
 20. Mời bà: Trần Thị Huyền Trang, Phó Viện Trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện - Ủy viên;
 21. Mời ông: Quán Vi Xuân, Chi cục Trưởng Chi cục Thi hành án Dân sự, Ủy viên BCH  Hội Luật gia  huyện­  - Ủy viên;
 22. Mời bà: Ngân Thị Hồng, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện - Ủy viên;
 23. Mời bà: Đào Thị Hồng Vân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Ủy viên;
 24. Mời ông: Võ Trọng Hiền, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện - Ủy viên;
 25. Mời bà: Đinh Thị Hải Lý, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện - Ủy viên;
 26. Mời ông: Vi Văn Quý, Chủ tịch Hội Nông dân huyện - Ủy viên;
 27. Mời bà: Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện-Ủy viên;
 28. Mời ông: Nguyễn Đình Thuận, Bí thư Huyện đoàn - Ủy viên;
 29. Mời ông: Nguyễn Giang Hoài, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa huyện-Ủy viên;
 30. Bà: Trần Thị Lý, Chuyên viên Phòng Tư pháp- Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng.

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Quyết định"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "UBND huyện Quỳ Hợp"

Các văn bản cùng người ký "Nguyễn Đình Tùng"

Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
06/2022/QĐ-UBND 04/10/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quỳ Hợp
04/2022/QĐ-UBND 03/08/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Quỳ Hợp
03/2022/QĐ-UBND 02/08/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Quỳ Hợp
2079/QĐ-UBND 28/10/2022 Công bố Danh mục 6 văn bản quy phạm pháp luật (6 Quyết định) do UBND huyện ban hành hết hiệu lực thi hành
S6:5^5/QD-UBND 23/03/2022 Can cu Ludt To chuc chink quyen dia phucmg ngdy 19 thdng 6 ndm 2015;Ludt sua doi, bo sung mot sd dieu cua Ludt To chuc Chinh phu vd Ludt To chucchink quyen dia phucmg ngdy 22 thdng 11 ndm 2019;Can cu Nghi quyet so 120/2020/QH14 ngdy 19 thdng 6 ndm 2020 cua fjUjSQuoc hoi vephe duyet chu trucmg ddu tu Chucmg trinh muc tieu quoc giaphdt li\x|trien kinh te - xd hoi vitng dong bdo dan toe thieu so vd mien nui giai doan 2021-2030;iCan cu NgM quyit so 24/2021/QH15 ngay 28 thdng 7 ndm 2021 cuaQuoc hoi ve phe duyet chu trucmg ddu tu Chucmg trinh muc tieu qude gia gidmngheo bin vung giai doan 2021 - 2025;Can cu Nghi quyet 25/2021/QH15 ngdy 28 thdng 7 ndm 2021 cuaQuoc hoi ve phe duyet chu trucmg ddu tu Chucmg trinh muc tieu quoc gia xdydung nong than mdi giai doan 2021 - 2025;Can cu Quyet dinh so 1945/QD-TTg ngdy 18 thdng 11 ndm 2021 cua Thutuang Chinh phu ve vide thanh lap Ban Chi dqo Trung uong ede chucmg trinhmuc tieu quoc gia giai doan 2021-2025;Can cu Quyit dinh sd 5201/QD-UBND ngdy 31 thdng 12 ndm 2021 cuaUBND tinh Nghi An ve viec thanh lap Ban Chi dao ede chucmg trinh muc tieuquoc gia tinh Nghi An giai doan 2021-2025;Theo de nghi cua phdng Tdi chinh — Ke hoqch huye
Văn bản mới nhất
 • 2175/QĐ-UBND

  Công khai danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An

  Lượt xem:41 | lượt tải:12
 • 2079/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục 6 văn bản quy phạm pháp luật (6 Quyết định) do UBND huyện ban hành hết hiệu lực thi hành

  Lượt xem:45 | lượt tải:16
 • 06/2022/QĐ-UBND

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quỳ Hợp

  Lượt xem:35 | lượt tải:14
 • 04/2022/QĐ-UBND

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Quỳ Hợp

  Lượt xem:36 | lượt tải:15
 • 03/2022/QĐ-UBND

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Quỳ Hợp

  Lượt xem:22 | lượt tải:16
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây