Danh mục số 2 văn bản QPPL của UBND huyện Quỳ Hợp từ 31/12/2018 trở về trước hết hiệu lực toàn bộ

DANH MỤC SỐ 2 VĂN BẢN QPPL CỦA UBND HUYỆN QUỲ HỢP TỪ 31/12/2018 TRỞ VỀ TRƯỚC HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ(Ban hành kèm theo Quyết định số: 67/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 của UBND huyện)

Số kí hiệu 67/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/01/2019
Ngày bắt đầu hiệu lực 11/01/2019
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực Pháp quy
Cơ quan ban hành UBND huyện Quỳ Hợp
Người ký Nguyễn Đình Tùng

Nội dung

STT Số ký hiệu Ngày tháng ban hành Tên văn bản/ trích yếu nội dung văn bản Đơn vị soạn thảo Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu lực
I Quyết định          
1 09/2015/QĐ-UBND    27/4/2015 Ban hành quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Quỳ Hợp Phòng Nội Vụ Bị thay thế bởi QĐ 05/2016/QĐ-UBND 29/01/2016
2 12/2015/QĐ-UBND  30/6/2015 Ban hành Quy định về phân công phân cấp và quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND huyện quản lý. Phòng Nội Vụ Bị bãi bỏ bởi QĐ 02/2017/QĐ-UBND 07/07/2017
3 16/2016/QĐ- UBND 22/12/2016 Về việc giao và điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Quỳ Hợp năm 2017 Phòng Tài chính - Kế hoạch  Đương nhiên hết hiệu lực vào 01/01/2018 01/01/2018
4 17/2016/QĐ- UBND 28/12/2016 Về việc quy định cơ chế quản lý điều hành ngân sách năm 2017 Phòng Tài chính - Kế hoạch  Đương nhiên hết hiệu lực vào 01/01/2018 01/01/2018
5 01/2018/QĐ UBND 01/08/2018 Ban hành quy định về cơ chếquản lý điều hành ngân sách nhà nước năm 2018 Phòng Tài chính – Kế hoạch  Đương nhiên hết hiệu lực vào 01/01/2019 01/01/2019
6 02/2018/QĐ-UBND 01/08/2018 Ban hành cơ chế giao và điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Quỳ Hợp năm 2018 Phòng Tài chính - Kế hoạch  Đương nhiên hết hiệu lực vào 01/01/2019 01/01/2019
7 17/2015/QĐ - UBND 26/11/2015 Ban  hành Quy định điều động, thuyên chuyển cán bộ viên chức các trường học thuộc huyện quản lý Phòng Nội Vụ Bị bãi bỏ bởi QĐ 04/2018/QĐ-UBND 15/8/2018
8 06/2015/QĐ-UBND    16/3/2015 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, bộ máy của phòng Tư pháp huyện  Phòng Nội Vụ Bị thay thế bởi QĐ 06/2018/QĐ-UBND  09/04/2018
9 07/2015/QĐ-UBND  30/3/2015 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và chế độ làm việc của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Quỳ Hợp Phòng Nội Vụ Bị thay thế bởi QĐ 05/2018/QĐ-UBND 09/04/2018
10 39/1997/QĐ-UBND 23/01/1997 Về việc bảo quản và sử dụng máy thu do chương trình mục tiêu của Chính phủ “đưa truyền hình về vùng núi, vùng cao biên giới và hải đảo”. Đài TT-TH huyện Bị bãi bỏ bởi QĐ 07/2018/QĐ-UBND 09/12/2018
11 212/2002/QĐ-UBND 27/3/2002 Ban hành Quy chế thành  lập và sử dụng quỹ phòng chống ma tuý cấp xã. Công an huyện Bị bãi bỏ bởi QĐ 07/2018/QĐ-UBND 09/12/2018
12 198/2003/QĐ-UBND 04/02/2003 Phê duyệt Quy hoạch làng nghề tiểu thủ công nghiệp khu vực thị trấn Quỳ Hợp. Phòng Kinh tế và Hạ tầng  Bị bãi bỏ bởi QĐ 07/2018/QĐ-UBND 09/12/2018
13 250/2003/QĐ-UBND 19/9/2003 Phê duyệt Đề án chuyển đổi tổ chức quản lý điện nông thôn. Phòng Kinh tế và Hạ tầng  Bị bãi bỏ bởi QĐ 07/2018/QĐ-UBND 09/12/2018
14 67/2006/QĐ-UBND 10/05/2006 UBND ngày 05/10/2006 Phê duyệt đề án phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn huyện. Phòng Kinh tế và Hạ tầng  Bị bãi bỏ bởi QĐ 07/2018/QĐ-UBND 09/12/2018
15 69/2006/QĐ-UBND 13/10/2006 Phê duyệt Đề án quy hoạch phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn huyện giai đoạn 2006-2015 tính đến 2020. Phòng Kinh tế và Hạ tầng  Bị bãi bỏ bởi QĐ 07/2018/QĐ-UBND 09/12/2018
16 70/2006/QĐ-UBND 26/10/2006 Ban hành Đề án phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn huyện Quỳ Hợp. Phòng Nội vụ Bị bãi bỏ bởi QĐ 07/2018/QĐ-UBND 09/12/2018
17 06/2007/QĐ-UBND 30/8/2007 Ban hành Đề án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn Phòng Thống kê huyện. Chi cục Thống kê Bị bãi bỏ bởi QĐ 07/2018/QĐ-UBND 09/12/2018
18 16/2007/QĐ-UBND 28/11/2007 Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng giáo dục Quốc phòng An ninh huyện Quỳ Hợp. Ban chỉ huy Quân sự Bị bãi bỏ bởi QĐ 07/2018/QĐ-UBND 09/12/2018
19 17/2007/QĐ-UBND 28/11/2007 Ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng nghĩa vụ Quân sự kiêm giáo dục quốc phòng các xã, thị trấn. Ban chỉ huy Quân sự Bị bãi bỏ bởi QĐ 07/2018/QĐ-UBND 09/12/2018
20 07/2008/QĐ-UBND 20/5/2008 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân huyện Quỳ Hợp. Ban chỉ huy Quân sự Bị bãi bỏ bởi QĐ 07/2018/QĐ-UBND 09/12/2018
21 10/2008/QĐ-UBND 30/6/2008 Ban hành Đề án đẩy mạnh phát triển các doanh nghiệp chế biến khoáng sản ngoài khu công nghiệp nhỏ huyện Quỳ Hợp. Phòng Kinh tế và Hạ tầng  Bị bãi bỏ bởi QĐ 07/2018/QĐ-UBND 09/12/2018
22 02/2008/QĐ-UBND 02/10/2008 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án chư­ơng trình 135/TTg huyện Quỳ Hợp. Phòng Dân tộc Bị bãi bỏ bởi QĐ 07/2018/QĐ-UBND 09/12/2018
23 19/2008/QĐ-UBND 16/10/2008 Ban hành Đề án đẩy mạnh, phát triển kinh tế xã hội các xã nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2008-2010 và những năm tiếp theo. Phòng Lao động TBXH Bị bãi bỏ bởi QĐ 07/2018/QĐ-UBND 09/12/2018
24 23/2008/QĐ-UBND 11/11/2008 Ban hành Quy định về cung cấp và xử lý thông tin trên báo chí thuộc địa bàn huyện Quỳ Hợp. Phòng Văn hóa và Thông tin  Bị bãi bỏ bởi QĐ 07/2018/QĐ-UBND 09/12/2018
25 14/2011/QĐ-UBND 31/10/2011 Ban hành Đề án xây dựng điểm và nhân rộng mô hình kinh tế trang trại, kinh tế hộ cho thu nhập 50 triệu đồng/ha trở lên. Phòng Nông nghiệp PTNT Bị bãi bỏ bởi QĐ 07/2018/QĐ-UBND 09/12/2018
26 02/2014/QĐ-UBND 20/01/2014 Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban quản lý cụm cụng nghiệp trên địa bàn huyện. Phòng Kinh tế và Hạ tầng  Bị bãi bỏ bởi QĐ 07/2018/QĐ-UBND 09/12/2018
27 08/2015/QĐ-UBND 27/4/2015 Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng huyện Qùy Hợp Phòng Nội vụ Bị bãi bỏ bởi QĐ 07/2018/QĐ-UBND 09/12/2018
II Chỉ thị          
1 16/2011/CT-UBND 19/92011 Về việc tăng cường kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn. Phòng Tư pháp Bị bãi bỏ bởi QĐ 07/2018/QĐ-UBND 09/12/2018
2 306/1997/CT-UBND 06/05/1997 Về việc xây dựng cụm xã an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu. Ban chỉ huy Quân sự Bị bãi bỏ bởi QĐ 07/2018/QĐ-UBND 09/12/2018
3 32/2004/CT-UBND 18/10/2004 Về xây dựng và phát triển Trung tâm học tập cộng đồng. Phòng Giáo dục và Đào tạo  Bị bãi bỏ bởi QĐ 07/2018/QĐ-UBND 09/12/2018
4 19/2005/CT-UBND 23/6/2005 Về việc Tăng cường kiểm tra đối với các hoạt động tiêu thụ khoáng sản trên địa bàn huyện Quỳ Hợp. Phòng Kinh tế và Hạ tầng  Bị bãi bỏ bởi QĐ 07/2018/QĐ-UBND 09/12/2018
5 24/2006/CT-UBND 26/10/2006 Về việc cương quyết chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Phòng Giáo dục và Đào tạo  Bị bãi bỏ bởi QĐ 07/2018/QĐ-UBND 09/12/2018
6 27/2006/CT-UBND 27/12/2006 Về việc tăng cường công tác bảo vệ an ninh mạng bưu chính viễn thông trên địa bàn huyện. Phòng Văn hóa và Thông tin  Bị bãi bỏ bởi QĐ 07/2018/QĐ-UBND 09/12/2018
7 09/2007/CT-UBND 27/3/2007 Về việc Thành lập tổ chức hội chữ Thập đỏ ở các cơ quan, đơn vị trư­ờng học trên địa bàn huyện. Hội Chữ thập đỏ Bị bãi bỏ bởi QĐ 07/2018/QĐ-UBND 09/12/2018
8 22/2007/CT-UBND 18/10/2007 Về việc tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, ban hành hương ước, quy ước trên địa bàn huyện Quỳ Hợp. Phòng Tư pháp Bị bãi bỏ bởi QĐ 07/2018/QĐ-UBND 09/12/2018
9 05/2008/CT-UBND 22/01/2008 Về việc tăng cường công tác vận động quần chúng của chính quyền xã, thị trấn theo yêu cầu mới. Phòng Nội vụ Bị bãi bỏ bởi QĐ 07/2018/QĐ-UBND 09/12/2018
10 13/2010/CT-UBND 27/8/2010 Về việc triển khai Luật Thi hành án dân sự và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Qùy Hợp. Phòng Tư pháp Bị bãi bỏ bởi QĐ 07/2018/QĐ-UBND 09/12/2018
11 15/2011/CT-UBND 18/8/2011 Về việc tổ chức triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” trên địa bàn huyện. Phòng Tư pháp Bị bãi bỏ bởi QĐ 07/2018/QĐ-UBND 09/12/2018
12 20/2011/CT-UBND 21/12/2011 Về tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Quỳ Hợp. Phòng Tư pháp Bị bãi bỏ bởi QĐ 07/2018/QĐ-UBND 09/12/2018
13 17/2013/CT-UBND 22/8/2013 Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn huyện Quỳ Hợp. Phòng Tài nguyên và Môi trường  Bị bãi bỏ bởi QĐ 07/2018/QĐ-UBND 09/12/2018

Các văn bản cùng thể loại "Quyết định"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "UBND huyện Quỳ Hợp"

Các văn bản cùng người ký "Nguyễn Đình Tùng"

Văn bản mới nhất
 • 2324/STP-TTR

  Lịch tiếp công dân của Sở Tư pháp Nghệ An

  Lượt xem:35 | lượt tải:20
 • 2175/QĐ-UBND

  Công khai danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An

  Lượt xem:92 | lượt tải:23
 • 2141/QĐ-UBND

  Kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên pháp luật huyện Quỳ Hợp

  Lượt xem:59 | lượt tải:19
 • 2079/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục 6 văn bản quy phạm pháp luật (6 Quyết định) do UBND huyện ban hành hết hiệu lực thi hành

  Lượt xem:105 | lượt tải:28
 • 06/2022/QĐ-UBND

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quỳ Hợp

  Lượt xem:97 | lượt tải:28
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây